Oferta-FOREX - bossafx.pl
2019.11.12, godz. 06:22
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Interwencja produktowa KNF

Interwencja produktowa KNF

1 sierpnia 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Decyzję nr DAS.456.2.2019 w sprawie ustanowienia ograniczeń w zakresie wprowadzania do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym kontraktów na różnicę (CFD). Efektem powyższej Decyzji jest zaimplementowanie do polskiego porządku prawnego postanowień wynikających z zakończonej z końcem lipca 2019 interwencji produktowej ESMA.

Zgodnie z Decyzją podjętą przez KNF w stosunku do klientów detalicznych wszystkie główne zmiany ujęte w interwencji produktowej ESMA zostały utrzymane.

 • Poziom stop out równy 50% został ujednolicony dla wszystkich firm inwestycyjnych.
 • Wprowadzona została ochrona przed ujemnym saldem.
 • Wprowadzona została wystandaryzowana forma ostrzeżenia o ryzyku oraz ograniczenia w zakresie promocji i marketingu instrumentów CFD.
 • Wprowadzone zostały minimalne ograniczenia wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego dla klas instrumentów. 
 • Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego wprowadzony został status klienta doświadczonego.

Wymagane warunki do uzyskania statusu Klienta doświadczonego

1. Warunek doświadczenia - należy spełnić co najmniej jeden z niżej wymienionych:

 • W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient zawarł transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

 • W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient zawarł transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10 000 euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub

 • W ciągu ostatnich 24 miesięcy Klient zawarł transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2 000 000 euro, przy czym Klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów.

 

2. Warunek wiedzy - należy spełnić co najmniej jeden z niżej wymienionych:

 • Klient posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych w tym CFD potwierdzoną zdobyciem odpowiedniego certyfikatu zawodowego, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub

 • Klient odbył  minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub

 • Klient wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych.

Limity dźwigni finansowej

Zgodnie z decyzją KNF dla transakcji CFD zawieranych przez klientów detalicznych nieposiadających statusu klienta doświadczonego depozyty zabezpieczające pozostają na poziomie ustalonym przez ESMA. Dla klientów detalicznych posiadających status klienta doświadczonego poziom depozytów został obniżony w stosunku do wytycznych ESMA. Utrzymany został poziom depozytów dla klientów profesjonalnych.

W zależności od klasy danego instrumentu oraz statusu klienta depozyty wynoszą:

Dźwignia i depozyt zabezpieczający według klasyfikacji klienta i grup instrumentów
GRUPA INSTRUMENTÓW  KLIENT DETALICZNY KLIENT DETALICZNY
DOŚWIADCZONY
 KLIENT PROFESJONALNY
DŹWIGNIA
DEPOZYT
DŹWIGNIA
DEPOZYT
DŹWIGNIA
DEPOZYT
Główne pary walutowe
1:303.33%1:100 1% 1:100 1%
Inne pary walutowe
1:205%1:100 1% 1:100 1%
Główne indeksy
1:205%1:100 1% 1:100 1%
Inne indeksy
1:1010%1:10 10% 1:100 1%
Złoto
1:205%1:100 1% 1:100 1%
Surowce
1:1010%1:10 10% 1:100 1%
Akcje (Equity CFD)
1:520%1:5 20% 1:100 1%

 *dla EURTRY. i USDTRY. depozyt wynosi 5%, a dźwignia 1:20

Minimalny poziom Stop-Out

Przed interwencją produktową ESMA, poziomy Stop-Out, przy których najbardziej stratne pozycje są zamykane przez system automatycznie, różniły się w zależności od oferty danego brokera. Zgodnie z Decyzją KNF, podtrzymującą postanowienia interwencji produktowej ESMA, poziom Stop-Out wynosi 50%.

Ochrona przed ujemnym saldem

BossaFX była pierwszą polską platformą do handlu na rynku CFD/Forex, na której rachunki klientów są chronione na wypadek wystąpienia ujemnego salda, zanim zalecenie takie zostało wprowadzone przez ESMA. Decyzja KNF podtrzymuje postanowienia interwencji produktowej ESMA - rachunki klientów chronione są przed ujemnym saldem.

Do kogo stosuje się interwencję produktową?

Interwencja produktowa KNF ma zastosowanie do klientów detalicznych. W związku z powyższym oferta dostępu do rynku CFD dla klientów profesjonalnych nie podlega ograniczeniom wynikającym z Decyzji KNF.

Klient detaliczny doświadczony

Decyzja KNF, umożliwiła wprowadzenie statusu klienta doświadczonego, dla Klientów detalicznych zawierających transakcje na rynku FOREX. 

Co oznacz status Klienta doświadczonego dla Klienta detalicznego zawierającego transakcje na rynku FOREX?

Dla klientów doświadczonych obowiązują niższe wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego co oznacza wyższą dostępną dźwignię finansową dla wybranych instrumentów finansowych, dla których instrumentem bazowym jest:
 1. Para walutowa (składająca się  z następujących dowolnych dwóch walut: dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling, dolar kanadyjski lub frank szwajcarski
 2. Jeden z następujących indeksów akcyjnych:
  • Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100);
  • Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40);
  • Deutsche Boerse AG German Stock Index 30 (DAX30);
  •  Dow Jones Industrial Average (DJIA);
  • Standard & Poors 500 (S&P 500);
  • NASDAQ Composite Index (NASDAQ);
  • NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100);
  •  Nikkei Index (Nikkei 225);
  • Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200);
  • EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
 3. Para walutowa, w której co najmniej jedna waluta jest inna niż wymieniona w lit.a).
 4. Złoto
Pozostałe warunku zawierania transakcji oraz otrzymywania pozycji, min. ochrona przed ujemnym saldem, poziom stop out nie ulegają zmianie.

Jakie czynności należy wykonać aby uzyskać status Klienta doświadczonego?

 1. Należy złożyć wniosek o zmianę kategorii Klienta detalicznego na kategorię Klienta detalicznego doświadczonego:
  • Drogą elektroniczną po zalogowaniu do rachunku FOREX w menu Dyspozycje > Inne - Wniosek o zmianę kategorii na Klienta detalicznego doświadczonego
  • Osobiście pisemnie w dowolnym oddziale DM BOŚ S.A. (lista oddziałów)
  • Drogą pocztową na adres: DM BOŚ S.A., Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

 2. Przekazać do DM BOŚ S.A. dokumenty potwierdzające spełnienie Warunku doświadczenia i Warunku wiedzy. Dokumenty potwierdzające spełnienie Warunku wiedzy i Warunku doświadczenia należy przekazać do DM BOŚ S.A.:
  • Pocztą elektroniczną (skan, dokument w formacie pdf.) na adres: makler@bossa.pl, lub
  • Osobiście w dowolnym oddziale DM BOŚ S.A. (link do listy oddziałów), lub
  • Drogą pocztową na adres: DM BOS S.A, Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

Moment uzyskania kategorii Klienta doświadczonego

DM BOŚ S.A. po rozpatrzeniu wniosku o zmianę kategorii na kategorię Klienta detalicznego doświadczonego poinformuje Klienta o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. DM BOŚ S.A. przekazuje informację na adres e-mail Klienta lub telefonicznie.

Na jaki okres jest przyznawany status Klienta doświadczonego?

Decyzja KNF zobowiązuje DM BOŚ S.A. do weryfikacji przynajmniej raz w roku spełniania przez Klienta warunków statusu Klienta doświadczonego. W przypadku stwierdzenia, że Klient przestał spełniać warunki do posiadania status Klienta doświadczonego DM BOŚ S.A. podejmie działania zmierzające do zmiany statusu na Klienta detalicznego. Zmiana statusu nie dotyczy wartości depozytu zabezpieczającego dla pozycji zawartych przed utratą statusu.

Czy Klient może zrezygnować ze statusu Klienta doświadczonego?

Tak, wniosek o rezygnację z kategorii Klienta doświadczonego może zostać złożony:
 • Mailowo: na adres makler@bossa.pl
 • Pisemnie, osobiście w dowolnym oddziale DM BOŚ S.A.
 • Drogą pocztową na adres: DM BOŚ S.A., Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa