(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2014.12.20, godz. 06:06
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Demo BossaFX


DEMO BOSSAFX umożliwia:demo bossaFX
 • handel na rzeczywistych notowaniach,
 • inwestowanie we wszystkie instrumenty dostępne na platformie BOSSAFX,
 • korzystanie z wbudowanych 30 wskaźników analizy technicznej,
 • budowę własnych wskaźników AT oraz skryptów,
 • tworzenie i wykorzystywanie mechanicznych systemów transakcyjnych.

 

Instalacja:
 1. zaakceptuj poniższe oświadczenie,
 2. pobierz plik instalacyjny - plik dostępny po akceptacji oświadczenia,
 3. zainstaluj program,
 4. po uruchomieniu, dokonaj rejestracji na platformie demo BOSSAFX.
[Szczegóły otwarcia rachunku demo].


Oświadczenie

Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że DM BOŚ S.A. udostępnia DEMO BossaFX wyłącznie w celach demonstracyjnych. Transakcje dokonane na DEMO BossaFX nie powodują powstania jakichkolwiek praw pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem, a uzyskane wyniki transakcji zawieranych na DEMO BossaFX nie mają odzwierciedlenia w wynikach uzyskanych z transakcji zawieranych za pośrednictwem rachunku rzeczywistego BossaFX. Jestem świadomy/a, że decyzje inwestycyjne podejmowane bez realnego zaangażowania własnych aktywów różnią się od inwestycji z wykorzystaniem realnych środków pieniężnych, a w szczególności jestem świadomy/a, że inwestowanie na rachunku rzeczywistym BossaFX może wiązać się z ryzykiem poniesienia znacznej straty, która może przekroczyć zainwestowane środki.

 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517 (dalej DM), ul. Marszałkowskiej 78/80, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje o:

 1. celu zbierania danych, tj.: udostępnieniu platformy demo BOSSAFX, promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej BOŚ S.A.) oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
 2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych, tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,
 3. prawie dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania,
 4. dobrowolności podania danych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz:
 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu udostępnienia platformy BOSSAFX oraz promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
 3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

tak nie

bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Finansowa Marka Roku 2014Finansowa Marka Roku za innowacyjne usługi internetowe oraz pozycję eksperta rynku finansowego nagroda GPW najwiekszy udzial w obrotach na pochodnych Nagroda GPW za największy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w 2013r.najlepszy dom maklerski nagroda 2014Nagroda "Byki i Niedźwiedzie" gazety giełdy i inwestorów "Parkiet", w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2013r.