(?)
Otwórz konto
Zaloguj się
2015.07.31, godz. 17:20
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Demo BossaFX


DEMO BOSSAFX umożliwia:demo bossaFX
 • handel na rzeczywistych notowaniach,
 • inwestowanie we wszystkie instrumenty dostępne na platformie BOSSAFX,
 • korzystanie z wbudowanych 30 wskaźników analizy technicznej,
 • budowę własnych wskaźników AT oraz skryptów,
 • tworzenie i wykorzystywanie mechanicznych systemów transakcyjnych.

Instalacja:

 1. zaakceptuj poniższe oświadczenie,
 2. pobierz plik instalacyjny - plik dostępny po akceptacji oświadczenia,
 3. zainstaluj program,
 4. po uruchomieniu, dokonaj rejestracji na platformie demo BOSSAFX.
[Szczegóły otwarcia rachunku demo].

Oświadczenie

Oświadczam, iż jestem świadomy/a, że DM BOŚ S.A. udostępnia DEMO BossaFX wyłącznie w celach demonstracyjnych. Transakcje dokonane na DEMO BossaFX nie powodują powstania jakichkolwiek praw pomiędzy DM BOŚ S.A. a Klientem, a uzyskane wyniki transakcji zawieranych na DEMO BossaFX nie mają odzwierciedlenia w wynikach uzyskanych z transakcji zawieranych za pośrednictwem rachunku rzeczywistego BossaFX. Jestem świadomy/a, że decyzje inwestycyjne podejmowane bez realnego zaangażowania własnych aktywów różnią się od inwestycji z wykorzystaniem realnych środków pieniężnych, a w szczególności jestem świadomy/a, że inwestowanie na rachunku rzeczywistym BossaFX może wiązać się z ryzykiem poniesienia znacznej straty, która może przekroczyć zainwestowane środki.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-517 (dalej DM), ul. Marszałkowskiej 78/80, zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) informuje o:
 1. celu zbierania danych, tj.: udostępnieniu platformy demo BOSSAFX, promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej BOŚ S.A.) oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
 2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych, tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,
 3. prawie dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania,
 4. dobrowolności podania danych.
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz:
 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu udostępnienia platformy BOSSAFX oraz promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych,
 3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z późn. zm.),
 4. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych kierowanych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 243 z późn. zm.).

tak nie

bossabank bos bank logo
Grupa kapitałowa
Finansowa Marka Roku 2015Finansowa Marka Roku
za zbudowanie wyrazistej marki, promującej edukację oraz za umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.
nagroda GPW najwiekszy udzial w obrotach na pochodnych Nagroda GPW za największy udział w wolumenie obrotów instrumentami pochodnymi bez transakcji animatora w 2013r.najlepszy dom maklerski nagroda 2014Nagroda "Byki i Niedźwiedzie" gazety giełdy i inwestorów "Parkiet", w kategorii Najlepszy Dom Maklerski 2013r.