Słownik języka MQL4-Stałe zdefiniowane w MQL4-Stałe dla funkcji MessageBox w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.21, godz. 00:28

Stałe dla funkcji MessageBox

Funkcja MessageBox() służy do wyświetlania komunikatów w postaci okienka informacyjnego z tekstem, znakami graficznymi oraz określonymi przyciskami. Funkcja MessageBox nie jest typową funkcją języka MQL4, jest natomiast bardzo dobrym przykładem wykorzystania funkcji systemowych API Windows, dlatego ważne jest, aby podczas korzystania z tej funkcji dołączyć plik nagłówkowy WinUser32.mqh, zawierający definicje i importujący funkcję z biblioteki DLL. W celu przekazania większej ilości parametrów typu ikony i przyciski można stosować kombinacje parametrów oddzielonych symbolem sumy logicznej (||); Należy mieć na uwadze fakt, że funkcja MessageBox() korzysta z ustawień systemu operacyjnego, dlatego wygląd ikon oraz opisy przycisków mogą być różne w zależności od konfiguracji systemu operacyjnego. Poniżej znajdują się parametry określające, jaka ikona ma się pojawić w okienku dialogowym.

 


Identyfikatory linii używane przez wskaźniki iMACD(), iRVI() i iStochastic().

stała wartość
opis

MB_ICONSTOP,0x00000010Ikona stop
MB_ICONERROR,
MB_ICONHAND
MB_ICONQUESTION0x00000020Ikona pytanie
MB_ICONEXCLAMATION,0x00000030Ikona potwierdzenie
MB_ICONWARNING
MB_ICONINFORMATION0x00000040Ikona informacyjna
MB_ICONASTERISK

Poniżej znajdują się parametry określające, jakie przyciski mają pojawić się w okienku dialogowym.

stała wartość
opis

MB_OK0x00000000 Przycisk Ok
MB_OKCANCEL0x00000001Przyciski Ok i Anuluj
MB_ABORTRETRYIGNORE0x00000002 Przyciski Przerwij, Ponów, Ignoruj
MB_YESNOCANCEL 0x00000003Przyciski Tak, Nie, Anuluj
MB_YESNO0x00000004Przyciski Tak, Nie
MB_RETRYCANCEL0x00000005Przyciski Ponów, Anuluj
MB_CANCELTRYCONTINUE0x00000006Przyciski Anuluj, Ponów, Kontynuuj


Aby wskazać domyślny przycisk można określić to jedną z poniższych wartości.

stała wartość
opis

MB_DEFBUTTON10x00000000Ustawia pierwszy przycisk jako domyślny
MB_DEFBUTTON20x00000100Ustawia drugi przycisk jako domyślny
MB_DEFBUTTON30x00000200Ustawia trzeci przycisk jako domyślny
MB_DEFBUTTON40x00000300 Ustawia czwarty przycisk jako domyślny

 

Funkcja MessageBox() zwraca parametr zależne od wybranego przycisku, który może przyjąć jedną z poniższych wartości.

stała wartość
opis

IDOK 1
Wybrano przycisk Ok.
IDCANCEL2
Wybrano przycisk Anuluj
IDABORT3
Wybrano przycisk Przerwij
IDRETRY4
Wybrano przycisk Ponów
IDIGNORE5
Wybrano przycisk Ignoruj
IDYES6
Wybrano przycisk Tak
IDNO7Wybrano przycisk Nie
IDTRYAGAIN10Wybrano przycisk Spróbuj ponownie
IDCONTINUE 11Wybrano przycisk Kontynuuj