Słownik języka MQL4-Stałe zdefiniowane w MQL4-Kody błędów w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 01:31

Kody błędów

Wywołując funkcję np. wysłania zlecenia OpenOrder() może okazać się, że jest błąd sieci, albo że cena się zmieniała i nastąpiło rekwotowanie itd. W celu sprawdzenie kodów błędów i określenie, jaki błąd wystąpił posługujemy się funkcją GetLastError(), która zwraca jeden z kodów błędów zamieszczonych poniżej.

Kody błędów serwera transakcyjnego.

stała kodopis

ERR_NO_ERROR0
Brak błędu
ERR_NO_RESULT1
Nie ma błędu, ale wynik jest nieprawidłowy
ERR_COMMON_ERROR2
Błąd ogólny
ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS3
Nieprawidłowe parametry handlu
ERR_SERVER_BUSY4
Serwer trading owy jest zajęty
ERR_OLD_VERSION5Starsza wersja platformy klienckiej
ERR_NO_CONNECTION6Brak połączenie z serwerem
ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS7Brak uprawnieni do wykonania tej operacji
ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS8Za dużo żądań wysyłanych do serwera
ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE9Błąd wewnętrzny serwera
ERR_ACCOUNT_DISABLED64Konto wyłączone
ERR_INVALID_ACCOUNT65Błędny numer konta
ERR_TRADE_TIMEOUT128Przekroczony czas wykonania zlecenia
ERR_INVALID_PRICE128Nieprawidłowa cena
ERR_INVALID_STOPS130Nieprawidłowy poziom stop
ERR_INVALID_TRADE_VOLUME131Nieprawidłowa wielkość zlecenia
ERR_MARKET_CLOSED132Rynek jest zamknięty
ERR_TRADE_DISABLED133Handel jest wyłączony
ERR_NOT_ENOUGH_MONEY134Brak środków na koncie
ERR_PRICE_CHANGED135Cena uległa zmianie
ERR_OFF_QUOTES136Kwotowania są niedostępne
ERR_BROKER_BUSY137Serwer brokera jest niedostępny
ERR_REQUOTE138Rekwotowanie
ERR_ORDER_LOCKED139Zlecenie jest zablokowane
ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED140Dopuszczalne są tylko pozycje długie
ERR_TOO_MANY_REQUESTS 141Za dużo żądań do serwera
ERR_TRADE_MODIFY_DENIED145Nie można modyfikować zlecenia, ponieważ rynek jest zamknięty
ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY 146Terminal handlowy jest zajęty
ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED 147Zlecenia oczekujące są zablokowane
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS148Ilość bieżących zleceń przekracza dopuszczalny limit
ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED 149Otwarcie pozycji przeciwnej do aktualnie otwartej jest niedostępne
ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO150Próba zamknięcia pozycji narusza zasady FIFO


Kody błędów programu

stała kod
opis

ERR_NO_MQLERROR4000Brak błędów
ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER4001Błędne wskazanie na funkcję
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE4002Indeks tablicy po za zakresem
ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK 4003Brak pamięci do umieszczenia funkcji na stosie
ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW4004Stos przepełniony
ERR_NOT_ENOUGH_STACK_FOR_PARAM4005Brak miejsca na stosie dla parametrów
ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING 4006Brak pamięci dla umieszczenie łańcucha tekstowego
ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING 4007Brak pamięci do tymczasowego tekstu
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING4008String nie został zainicjalizowany
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING 4009String nie został zainicjalizowany w tablicy
ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING4010Brak pamięci dla tablicy statycznej
ERR_TOO_LONG_STRING4011Za dużo znaków w łańcuchu tekstowym
ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE4012Reszta z dzielenie przez zero
ERR_ZERO_DIVIDE4013Dzielenie przez zero
ERR_UNKNOWN_COMMAND4014Nieznane polecenie
ERR_WRONG_JUMP4015Błędny skok, odwołanie
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY4016Tablica nie została zainicjalizowana
ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED 4017Wywoływanie bibliotek DLL zabronione
ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY4018Nie można załadować biblioteki
ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION4019Nie można wywołać funkcji
ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED4020Nie można wywoływać funkcji z EA
ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR4021Brak wystarczającej pamięci do zwrócenia stringu przez funkcję
ERR_SYSTEM_BUSY4022System jest zajęty.
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT4050Błędna liczba parametrów funkcji
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE4051Błędne wartości parametrów funkcji
ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL4052Funkcja operacji na string spowodowała wewnętrzny błąd
ERR_SOME_ARRAY_ERROR4053Nieokreślony błąd tablicy
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING 4054Nieprawidłowa wykorzystanie tablicy kwotowań
ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR4055Błąd wskaźnika
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 40564056Tablica nie jest kompatybilna
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING4057Błąd operacji na zamiennych globalnych
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND 4058Brak zmiennej globalnej
ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING4059Funkcja nie jest dostępna w trybie testowania
ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED4060Wywołanie funkcji nie zostało potwierdzone
ERR_SEND_MAIL_ERROR4061Błąd wysłania email
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED4062Nieprawidłowa wartość stringu
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED4063Nieprawidłowa wartość integer
ERR_DOUBLE_PARAMETER_EXPECTED4064Nieprawidłowa wartość double
ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED4065Nieprawidłowa wartość tablicy
ERR_HISTORY_WILL_UPDATED4066Dane historyczne są właśnie aktualizowane
ERR_TRADE_ERROR 4067Błąd funkcji handlowych
ERR_END_OF_FILE 4068Koniec pliku
ERR_SOME_FILE_ERROR4100Błąd operacji plikowych
ERR_WRONG_FILE_NAME4101Błędna nazwa pliku
ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES4102Za dużo otwartych plików
ERR_CANNOT_OPEN_FILE4103Nie mogę otworzyć pliku
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS 4104Nieprawidłowe uprawnienia dostępu do pliku
ERR_NO_ORDER_SELECTED 4105Nie wybrano numeru zlecenia
ERR_UNKNOWN_SYMBOL4106Nieznany symbol
ERR_INVALID_PRICE_PARAM4107Nie prawidłowa cena
ERR_INVALID_TICKET4108Nieprawidłowy numer zlecenia
ERR_TRADE_NOT_ALLOWED4109Automatyczny handel jest wyłączony. Ustawienia w konfiguracji terminala.
ERR_LONGS_NOT_ALLOWED4110Długie pozycje są niedozwolone
ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED4111Krótkie pozycje są niedozwolone
ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS4200Obiekt już istnieje
ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY4201Nieznana wartość parametru obiektu
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST4202Obiekt nie istnieje
ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE 42034203Nieznany typ obiektu
ERR_NO_OBJECT_NAME4204Brak nazwy obiektu
ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR4205Błędne parametry ustawienia obiektu
ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW4206Nie podano numeru okna
ERR_SOME_OBJECT_ERROR4207Błąd operacji na obiektach