Podstawy MetaQuotes Language 4-Zmienne-Wartości początkowe zmiennych w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 01:02

Wartości początkowe zmiennych

Każda zmienna może być zainicjowana w momencie jej definiowania. Jeśli podczas definiowania zmiennej podamy tylko typ i nazwę przyjmie ona wartość domyślną 0 (zero), ale można nadać jej wartość początkową przez zwykłą operację przypisania. Można inicjować wartościami początkowymi zarówno zmienne globalne, lokalne jak i statyczne, zewnętrzne oraz parametry wywołania funkcji. Zmienne globalne są inicjowane tylko raz, natomiast zmienne lokalne są inicjowane za każdym razem wywołania funkcji, oczywiście z wyjątkiem zmiennych statycznych, które jak wiemy inicjowane są podczas wywołania funkcji init().
Wartościami początkowymi można też inicjować tablice, wówczas wartości początkowe muszą zostać umieszczone w nawiasach i być oddzielone przecinkami (,). Jeśli któryś z elementów tablicy nie zostanie zainicjowany to zostanie mu przypisana wartość 0 (zero). Jeśli początkowy rozmiar tablicy nie został określony to przyjmie ona taki rozmiar, jak ilóść wartości inicjalizacyjnych. Tablice wielowymiarowe są inicjowane podobnie jak jednowymiarowe przez ciągi wartości początkowych poczynając od pierwszego wymiaru, dlatego należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo policzyć ciągi wartości określające poszczególne zmienne w każdym wymiarze tablicy.

 

Przykład:

int n = 1;
double p = MarketInfo(Symbol (), MODE_POINT);
string s = "Witaj";
double f[] = (0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 1.0);
int [4][4] = (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4)
;