Podstawy MetaQuotes Language 4-Operacje i wyrażenia-Kolejność wykonywania operacji w Automatyzacja handlu-Słownik języka MQL4 - bossafx.pl
2019.07.20, godz. 00:41

Kolejność wykonywania operacji

W poniższych tabelach pogrupowane zostały operatory. Operatory w tabeli umieszczone są według priorytetu wykonania. Każdy operator z tej samej grupy ma taki sam priorytet. Im wyższe miejsce grupy operatorów w tabeli, tym wyższy priorytet operatorów, inaczej mówiąc priorytet maleją z góry do dołu tabeli. Porządek wykonania działań determinuje grupa, w której znajduje się dany operator. Im wyżej jest grupa, w której się znajduje operator, tym wyższy jest jego priorytet. Operatory z relatywnie wyższym priorytetem są wykonywane przed operatorami z relatywnie niższym priorytetem. Wszystkie binarne operatory, oprócz operatorów przypisania, są wykonywane od lewej do prawej. Operatory przypisania są wykonywane od prawej do lewej strony równania.

Przykład:

() Wywołanie funkcji operacji łączenia od lewej do prawej
[] Odwołanie do elementu tablicy

! Negacja logiczna Operacja łączenia od prawej do lewej
- Zmiana znaku operacji
++ Inkrementacja – zwiększenie o 1
-- Dekrementacja – zmniejszenie o -1

& Bitowy operator AND Operacja łączenia od lewej do prawej
| Bitowy operator OR
^ Bitowy operator Exclusive OR
<< Przesunięcie bitowe w lewo
>> Przesunięcie bitowe w prawo

* Mnożenie Operacja łączenia od lewej do prawej
/ Dzielenie
% Modulo

+ Suma Operacja łączenia od lewej do prawej
- Różnica

< Mniejsze od Operacja łączenia od lewej do prawej
<= Mniejsze lub równe
> Większe od
>= Większe lub równe
== Równe
!= Nierówne
|| Warunek logiczny LUB Operacja łączenia od lewej do prawej
&& Warunek logiczny I Operacja łączenia od lewej do prawej
= Operator przypisania Operacja łączenia od prawej do lewej
+= Operator sumy i przypisania
-= Operator różnicy i przypisania
*= Operator mnożenia i przypisania
/= Operator dzielenia i przypisanai
%= Operator modulo I przypisania
>>= Przesunięcie bitowe w prawo i przypisanie
<<= Przesunięcie bitowe w lewo i przypisanie
&= Operator bitowu AND i przypisanie
|= Operator bitowy LUB i przypisanie
^= Operator bitowy Exclusive OR I przypisanie


, Przecinek Operacja łączenia od lewej do prawe


Nawiasy, które mają wyższy priorytet są stosowane w celu zmiany kolejności wykonywania operacji.

Uwaga!
Priorytet wykonywania operacji w MQL4 różni się w pewnym stopniu od konwencjonalnych operatorów stosowanych w języku C.