Słownik języka MQL4-Indeks-Zestawienie kodów błędów języka MQL w Narzędzia-Automatyzacja handlu - bossafx.pl
2019.08.25, godz. 06:55
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif

Zestawienie kodów błędów języka MQL

Wywołując określoną funkcję może okazać się, że wystąpił błąd. Aby określić rodzaj błęduł posługujemy się funkcją GetLastError(), która zwraca jeden z kodów błędów zamieszczonych poniżej.stała kodopis
Kody błędów serwera transakcyjnego
ERR_NO_ERROR0
Brak błędu
ERR_NO_RESULT1
Nie ma błędu, ale wynik jest nieprawidłowy
ERR_COMMON_ERROR2
Błąd ogólny
ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS3
Nieprawidłowe parametry handlu
ERR_SERVER_BUSY4
Serwer trading owy jest zajęty
ERR_OLD_VERSION5Starsza wersja platformy klienckiej
ERR_NO_CONNECTION6Brak połączenie z serwerem
ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS7Brak uprawnieni do wykonania tej operacji
ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS8Za dużo żądań wysyłanych do serwera
ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE9Błąd wewnętrzny serwera
ERR_ACCOUNT_DISABLED64Konto wyłączone
ERR_INVALID_ACCOUNT65Błędny numer konta
ERR_TRADE_TIMEOUT128Przekroczony czas wykonania zlecenia
ERR_INVALID_PRICE128Nieprawidłowa cena
ERR_INVALID_STOPS130Nieprawidłowy poziom stop
ERR_INVALID_TRADE_VOLUME131Nieprawidłowa wielkość zlecenia
ERR_MARKET_CLOSED132Rynek jest zamknięty
ERR_TRADE_DISABLED133Handel jest wyłączony
ERR_NOT_ENOUGH_MONEY134Brak środków na koncie
ERR_PRICE_CHANGED135Cena uległa zmianie
ERR_OFF_QUOTES136Kwotowania są niedostępne
ERR_BROKER_BUSY137Serwer brokera jest niedostępny
ERR_REQUOTE138Rekwotowanie
ERR_ORDER_LOCKED139Zlecenie jest zablokowane
ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED140Dopuszczalne są tylko pozycje długie
ERR_TOO_MANY_REQUESTS 141Za dużo żądań do serwera
ERR_TRADE_MODIFY_DENIED145Nie można modyfikować zlecenia, ponieważ rynek jest zamknięty
ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY 146Terminal handlowy jest zajęty
ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED 147Zlecenia oczekujące są zablokowane
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS148Ilość bieżących zleceń przekracza dopuszczalny limit
ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED 149Otwarcie pozycji przeciwnej do aktualnie otwartej jest niedostępne
ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO150Próba zamknięcia pozycji narusza zasady FIFO


stała kod
opis
Kody błędów programu
ERR_NO_MQLERROR4000Brak błędów
ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER4001Błędne wskazanie na funkcję
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE4002Indeks tablicy po za zakresem
ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK 4003Brak pamięci do umieszczenia funkcji na stosie
ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW4004Stos przepełniony
ERR_NOT_ENOUGH_STACK_FOR_PARAM4005Brak miejsca na stosie dla parametrów
ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING 4006Brak pamięci dla umieszczenie łańcucha tekstowego
ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING 4007Brak pamięci do tymczasowego tekstu
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING4008String nie został zainicjalizowany
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING 4009String nie został zainicjalizowany w tablicy
ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING4010Brak pamięci dla tablicy statycznej
ERR_TOO_LONG_STRING4011Za dużo znaków w łańcuchu tekstowym
ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE4012Reszta z dzielenie przez zero
ERR_ZERO_DIVIDE4013Dzielenie przez zero
ERR_UNKNOWN_COMMAND4014Nieznane polecenie
ERR_WRONG_JUMP4015Błędny skok, odwołanie
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY4016Tablica nie została zainicjalizowana
ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED 4017Wywoływanie bibliotek DLL zabronione
ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY4018Nie można załadować biblioteki
ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION4019Nie można wywołać funkcji
ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED4020Nie można wywoływać funkcji z EA
ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR4021Brak wystarczającej pamięci do zwrócenia stringu przez funkcję
ERR_SYSTEM_BUSY4022System jest zajęty.
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT4050Błędna liczba parametrów funkcji
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE4051Błędne wartości parametrów funkcji
ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL4052Funkcja operacji na string spowodowała wewnętrzny błąd
ERR_SOME_ARRAY_ERROR4053Nieokreślony błąd tablicy
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING 4054Nieprawidłowa wykorzystanie tablicy kwotowań
ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR4055Błąd wskaźnika
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS 40564056Tablica nie jest kompatybilna
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING4057Błąd operacji na zamiennych globalnych
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND 4058Brak zmiennej globalnej
ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING4059Funkcja nie jest dostępna w trybie testowania
ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED4060Wywołanie funkcji nie zostało potwierdzone
ERR_SEND_MAIL_ERROR4061Błąd wysłania email
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED4062Nieprawidłowa wartość stringu
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED4063Nieprawidłowa wartość integer
ERR_DOUBLE_PARAMETER_EXPECTED4064Nieprawidłowa wartość double
ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED4065Nieprawidłowa wartość tablicy
ERR_HISTORY_WILL_UPDATED4066Dane historyczne są właśnie aktualizowane
ERR_TRADE_ERROR 4067Błąd funkcji handlowych
ERR_END_OF_FILE 4068Koniec pliku
ERR_SOME_FILE_ERROR4100Błąd operacji plikowych
ERR_WRONG_FILE_NAME4101Błędna nazwa pliku
ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES4102Za dużo otwartych plików
ERR_CANNOT_OPEN_FILE4103Nie mogę otworzyć pliku
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS 4104Nieprawidłowe uprawnienia dostępu do pliku
ERR_NO_ORDER_SELECTED 4105Nie wybrano numeru zlecenia
ERR_UNKNOWN_SYMBOL4106Nieznany symbol
ERR_INVALID_PRICE_PARAM4107Nie prawidłowa cena
ERR_INVALID_TICKET4108Nieprawidłowy numer zlecenia
ERR_TRADE_NOT_ALLOWED4109Automatyczny handel jest wyłączony. Ustawienia w konfiguracji terminala.
ERR_LONGS_NOT_ALLOWED4110Długie pozycje są niedozwolone
ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED4111Krótkie pozycje są niedozwolone
ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS4200Obiekt już istnieje
ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY4201Nieznana wartość parametru obiektu
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST4202Obiekt nie istnieje
ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE 42034203Nieznany typ obiektu
ERR_NO_OBJECT_NAME4204Brak nazwy obiektu
ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR4205Błędne parametry ustawienia obiektu
ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW4206Nie podano numeru okna
ERR_SOME_OBJECT_ERROR4207Błąd operacji na obiektachstała
kod
opis
Kody błędów krytycznych, powodujących natychmiastowe zatrzymanie wykonania programu
ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER4001Błędne wskazanie na funkcję
ERR_NO_MEMORY_FOR_CALL_STACK4003Brak pamięci do umieszczenia funkcji na stosie
ERR_RECURSIVE_STACK_OVERFLOW4004Stos przepełniony
ERR_NO_MEMORY_FOR_PARAM_STRING 4006Brak pamięci dla umieszczenie łańcucha tekstowego
ERR_NO_MEMORY_FOR_TEMP_STRING 4007Brak pamięci do tymczasowego tekstu
ERR_NO_MEMORY_FOR_ARRAYSTRING 4010Brak pamięci dla tablicy statycznej
ERR_TOO_LONG_STRING4011Za dużo znaków w łańcuchu tekstowym
ERR_REMAINDER_FROM_ZERO_DIVIDE4012Reszta z dzielenie przez zero
ERR_ZERO_DIVIDE4013Dzielenie przez zero
ERR_UNKNOWN_COMMAND4014Nieznane polecenie
ERR_DLL_CALLS_NOT_ALLOWED4017Wywoływanie bibliotek DLL zabronione
ERR_CANNOT_LOAD_LIBRARY4018Nie można załadować biblioteki
ERR_CANNOT_CALL_FUNCTION4019Nie można wywołać funkcji
ERR_EXTERNAL_CALLS_NOT_ALLOWED402 Nie można wywoływać funkcji z EAstała kodopis
Kody błędów, które nie zawieszają wykonywania się programu
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE4002Indeks tablicy po za zakresem
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING4008String nie został zainicjalizowany
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAYSTRING4009String nie został zainicjalizowany w tablicy
ERR_NO_MEMORY_FOR_RETURNED_STR4021 Brak wystarczającej pamięci do zwrócenia stringu z funkcjistała kodopis
Kody błędów ściśle powiązanych z wadami oprogramowania
ERR_WRONG_FUNCTION_POINTER4001Błędne wskazanie na funkcję
ERR_UNKNOWN_COMMAND4014Nieznane polecenie
ERR_NOT_INITIALIZED_ARRAY 4016Tablica nie została zainicjalizowana
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMSCNT4050 Błędna liczba parametrów funkcji
ERR_STRING_FUNCTION_INTERNAL4052Funkcja operacji na string spowodowała wewnętrzny błąd
ERR_TRADE_ERROR4067Błąd funkcji handlowych
ERR_SOME_OBJECT_ERROR4207Błąd operacji na obiektach

funkcjakod błędu
Funkcje, które mogą powodować błędy i ustawiają wartość zmiennej błędu last_error jeśli takowy błąd wystąpi
AccountFreeMarginCheckERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_UNKNOWN_SYMBOL
(4106), ERR_NOT_ENOUGH_MONEY (134)
OrderSend ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_INVALID_PRICE_PARAM
(4107), ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106), ERR_TRADE_NOT_ALLOWED (4109),
ERR_LONGS_NOT_ALLOWED (4110), ERR_SHORTS_NOT_ALLOWED (4111),
code returned by trade server
OrderCloseERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_INVALID_PRICE_PARAM
(4107), ERR_INVALID_TICKET (4108), ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106),
ERR_TRADE_NOT_ALLOWED (4109), code returned by trade server
OrderCloseByERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_INVALID_TICKET
(4108), ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106), ERR_TRADE_NOT_ALLOWED (4109),
code returned by trade server
OrderDeleteERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_INVALID_TICKET
(4108), ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106), ERR_TRADE_NOT_ALLOWED (4109),
code returned by trade server
OrderModifyERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_INVALID_PRICE_PARAM
(4107), ERR_INVALID_TICKET (4108), ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106),
ERR_TRADE_NOT_ALLOWED (4109), code returned by trade server
GetLastErrorERR_NO_ERROR (0)
ArrayBsearchERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayCopy
ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053), ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS (4056),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayCopyRatesERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053), ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS (4056),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ArrayCopySeriesERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING (4054),
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS (4056),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_HISTORY_WILL_UPDATED (4066),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayDimensionERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
ArrayGetAsSeries ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
ArrayInitializeERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayIsSeries ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
ArrayMaximumERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayMinimum ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayRangeERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INTEGER_PARAMETER_EXPECTED (4063),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArrayResizeERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ArraySetAsSeries ERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
ArraySizeERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
ArraySortERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053),
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING (4054),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileCloseERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileDeleteERR_WRONG_FILE_NAME (4101), ERR_SOME_FILE_ERROR (4100)
FileFlushERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileIsEndingERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileIsLineEnding ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileOpen

ERR_TOO_MANY_OPENED_FILES (4102), ERR_WRONG_FILE_NAME(4101),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_SOME_FILE_ERROR (4100), ERR_CANNOT_OPEN_FILE (4103)

FileOpenHistoryERR_TOO_MANY_OPENED_FILES (4102), ERR_WRONG_FILE_NAME
(4101), ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_SOME_FILE_ERROR (4100), ERR_CANNOT_OPEN_FILE (4103)
FileReadArray ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_ARRAY_ERROR(4053),
ERR_SOME_FILE_ERROR (4100), ERR_END_OF_FILE (4099)
FileReadDoubleERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_END_OF_FILE (4099)
FileReadIntegerERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_END_OF_FILE (4099)
FileReadNumber ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR(4100),
ERR_END_OF_FILE (4099)
FileReadString ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR (4100),
ERR_TOO_LONG_STRING (4011), ERR_END_OF_FILE (4099)
FileSeekERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileSizeERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileTellERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
FileWriteERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051), ERR_SOME_FILE_ERROR4100)
FileWriteDoubleERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR
(4100)
FileWriteIntegerERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR
(4100)
FileWriteStringERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR
(4100), ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
FileWriteArrayERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCOMPATIBLE_FILEACCESS (4104), ERR_SOME_FILE_ERROR (4100),
GlobalVariableCheckERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
GlobalVariableDelERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING (4057)
GlobalVariableGetERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND (4058)
GlobalVariablesDeleteAllERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING (4057)
GlobalVariableSetERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_GLOBAL_VARIABLES_PROCESSING (4057),
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND (4058)
GlobalVariableSetOnConditionERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_GLOBAL_VARIABLE_NOT_FOUND (4058)
iCustomERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
technical indicators, series
access functions
ERR_HISTORY_WILL_UPDATED (4066)
technical indicators OnArrayERR_ARRAY_AS_PARAMETER_EXPECTED (4065),
ERR_SOME_ARRAY_ERROR (4053)
IndicatorBuffersERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
IndicatorDigitsERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
ndicatorShortName IERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
MarketInfoERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_UNKNOWN_SYMBOL (4106),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
MathArccosERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
MathArcsinERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
MathMod ERR_ZERO_DIVIDE (4013)
MathSqrtERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
MessageBoxERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
ObjectCreate ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE (4203),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_OBJECT_ALREADY_EXISTS (4200),
ERR_NO_SPECIFIED_SUBWINDOW (4206)
ObjectDeleteERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202)
ObjectDescriptionERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202)
ObjectFindERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204)
ObjectGetERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202),
ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY (4201)
ObjectGetFiboDescriptionERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202), ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE
(4203), ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY (4201)
ObjectGetShiftByValueERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202),
ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR (4205)

ObjectGetValueByShift
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202),
ERR_OBJECT_COORDINATES_ERROR (4205)
ObjectMoveERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME(4204),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202)
ObjectNameERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE (4002)
ObjectSetERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME(4204),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202),
ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY (4201)
ObjectSetTextERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME (4204),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202)
ObjectSetFiboDescriptionERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME
(4204), ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202), ERR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE(4203),
ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY (4201)
ObjectTypeERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_NO_OBJECT_NAME (4204),
ERR_OBJECT_DOES_NOT_EXIST (4202)
OrderClosePriceERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderCloseTimeERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderCommentERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderCommissionERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderExpirationERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderLotsERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderMagicNumberERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderOpenPriceERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderOpenTime ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderPrintERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderProfitERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderStopLossERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderSwap ERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderSymbolERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderTakeProfitERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderTicketERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
OrderTypeERR_NO_ORDER_SELECTED (4105)
PlaySound ERR_WRONG_FILE_NAME (4101)
SendFTPERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
SendMailERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_FUNCTION_NOT_CONFIRMED (4060),
ERR_SEND_MAIL_ERROR (4061)
SetIndexArrowERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
SetIndexBufferERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_INCORRECT_SERIESARRAY_USING (4054),
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS (4056)
SetIndexDrawBegin ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
SetIndexEmptyValueERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
SetIndexLabel ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
SetIndexShift
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
SetIndexStyleERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)

SetLevelValue
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)
Sleep ERR_CUSTOM_INDICATOR_ERROR (4055)
StringFindERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
StringGetCharERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING (4008),ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE (4002)
StringLenERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
StringSetChar ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051),
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING (4008), ERR_TOO_LONG_STRING (4011),
ERR_ARRAY_INDEX_OUT_OF_RANGE (4002)
StringSubstrERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062), ERR_TOO_LONG_STRING (4011)
StringTrimLeftERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
StringTrimRightERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062)
WindowIsVisibleERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059)
WindowFindERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING (4008)
WindowHandleERR_FUNC_NOT_ALLOWED_IN_TESTING (4059),
ERR_STRING_PARAMETER_EXPECTED (4062),
ERR_NOT_INITIALIZED_STRING (4008)
WindowScreenShotERR_WRONG_FILE_NAME (4101),
ERR_INVALID_FUNCTION_PARAMVALUE (4051)stała kod
opis
Kody błędów operacji handlowych
ERR_NO_ERROR0
Brak błędu
ERR_NO_RESULT1
Nie ma błędu, ale wynik jest nieprawidłowy
ERR_COMMON_ERROR2
Błąd ogólny
ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS3
Nieprawidłowe parametry handlu
ERR_SERVER_BUSY4
Serwer trading owy jest zajęty
ERR_OLD_VERSION5
Starsza wersja klienta platform
ERR_NO_CONNECTION6
Brak połączenie z serwerem
ERR_NOT_ENOUGH_RIGHTS7
Brak uprawnieni do wykonania tej operacji
ERR_TOO_FREQUENT_REQUESTS8
Za dużo żądań wysyłanych do serwera
ERR_MALFUNCTIONAL_TRADE9
Błąd wewnętrzny serwera
ERR_ACCOUNT_DISABLED 64Konto wyłączone
ERR_INVALID_ACCOUNT 65Błędny numer konta
ERR_TRADE_TIMEOUT 128Przekroczony czas wykonania zlecenia
ERR_INVALID_PRICE 129Nieprawidłowa cena
ERR_INVALID_STOPS 130Nieprawidłowy poziom stop
ERR_INVALID_TRADE_VOLUME 131Nieprawidłowa wielkość zlecenia
ERR_MARKET_CLOSED 132Rynek jest zamknięty
ERR_TRADE_DISABLED 133Handel jest wyłączony
ERR_NOT_ENOUGH_MONEY 134Brak środków na koncie
ERR_PRICE_CHANGED 135Cena uległa zmianie
ERR_OFF_QUOTES 136Kwotowania są niedostępne
ERR_BROKER_BUSY 137Serwer brokera jest niedostępny
ERR_REQUOTE 138Rekwotowanie
ERR_ORDER_LOCKED 139Zlecenie jest zablokowane
ERR_LONG_POSITIONS_ONLY_ALLOWED 140Dopuszczalne są tylko pozycje długie
ERR_TOO_MANY_REQUESTS 141Za dużo żądań do serwera
ERR_TRADE_MODIFY_DENIED 145Nie można modyfikować zlecenia, ponieważ rynek jest zamknięty
ERR_TRADE_CONTEXT_BUSY 146Terminal handlowy jest zajęty
ERR_TRADE_EXPIRATION_DENIED 147 Zlecenia oczekujące są zablokowane
ERR_TRADE_TOO_MANY_ORDERS 148 Ilość bieżących zleceń przekracza dopuszczalny limit
ERR_TRADE_HEDGE_PROHIBITED 149 Otwarcie pozycji przeciwnej do aktualnie otwartej jest niedostępne
ERR_TRADE_PROHIBITED_BY_FIFO 150 Próba zamknięcia pozycji narusza zasady FIFO


 

Zobacz również