Magazyn Bossa w FOREX-Edukacja - bossafx.pl
2019.05.25, godz. 23:43
Forex - rachunek VIP
kontakt.gif
Magazyn Bossa

Cukier - słodki składnik biopaliw

Rynek cukru jest jednym z najbardziej upolitycznionych rynków wśród wszystkich towarów. Od wielu lat handel cukrem w wielu krajach jest bowiem regulowany poprzez system subsydiów dla rolników, także ceł i kontyngentów wpływających na międzynarodowy handel cukrem. Inwestując na tym rynku, należy więc mieć na uwadze nie tylko zwykłe prawo popytu i podaży.

Kakao - niepozorny towar porównywany ze złotem

Rynek kakao to relatywnie niewielki rynek na tle innych rynków towarowych. Niemniej jednak, ze względu na coraz większe zainteresowanie inwestorów towarami z grupy soft commodities, również ten rynek coraz bardziej przyciąga ich uwagę – zwłaszcza że jest to ciekawy fundamentalnie rynek o wyraźnych trendach cenowych.

Bawełna - chiński surowiec rezerwowy

Bawełna to surowiec, który jest wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. Produkowane są z niej nie tylko ubrania, lecz także banknoty czy filtry do kawy. Z inwestycyjnego punktu widzenia, centrum globalnego rynku bawełny są w zasadzie trzy kraje: Chiny, Indie i Stany Zjednoczone. To właśnie sytuacja w tych państwach w największym stopniu przekłada się na ceny bawełny na globalnym rynku. 

Czy analiza techniczna może być skuteczna?

Główny zadaniem analizy technicznej jest przewidywanie przyszłych ruchów cenowych na podstawie danych historycznych.  Wykorzystujemy do tego celu założenie o tym, że historia się powtarza. Wobec tego jest możliwość wychwycenia dwóch lub więcej podobnych układów cen na wykresie. Możemy przypuszczać, że schemat powtórzy się w przyszłości. 

Fed - wysokooktanowe paliwo dla rynków finansowych zaczyna się wypalać…

Rezerwa Federalna (Fed) w USA jest najistotniejszym podmiotem mającym de facto największy wpływ na krótko, średnio i długoterminowe trendy na rynkach finansowych. Mandat Fedu nadany przez Kongres różni się nieco od obecnie powszechnych koncepcji bankowości centralnej, gdzie celem nadrzędnym jest utrzymanie stabilności cen w gospodarce. Mianowicie, w przypadku Fedu jest to maksymalizacja zatrudnienia lub w rozumieniu bardziej teoretycznym – utrzymanie stopy bezrobocia blisko jej naturalnego poziomu, co oznacza również kształtowanie wzrostu gospodarczego na poziomie potencjalnym.

Wróżenie ze strachu, czyli kilka słów o indeksie VIX

Indeks zmienności (Volatility Index - VIX), nazywany często indeksem strachu, od momentu powstania uznawany jest za barometr sentymentu inwestorów, rynkowej zmienności oraz koniunktury. Określenie VIX jako indeks strachu ma swoją genezę w kształtowaniu się wartości indeksu w okresach spadków na rynkach kapitałowych, na które przypadają znaczne wahania wartości indeksu. Wynika to wprost z konstrukcji indeksu, czyli oczekiwań rynku co do krótkoterminowej zmienności poziomu indeksu S&P500.

Premia za ryzyko na polskim rynku akcyjnym

W związku z trudnościami z jakimi boryka się ostatnio polska giełda, którymi są narastające wewnętrzne ryzyka natury fiskalnej, kwestia związana z OFE oraz nadal niekoniecznie sprzyjające europejskie otoczenie makroekonomiczne (chociaż na tym polu można dostrzec pojawiającą się poprawę), zdecydowaliśmy się poddać ocenie analitycznej premię za ryzyko akcji.

Ryż - zboże o znaczeniu strategicznym

Ryż jest najstarszą rośliną uprawną i stanowi główny produkt żywnościowy dla prawie połowy populacji. Wśród podstawowych zbóż zajmuje pierwsze miejsce pod względem zbiorów i drugie (po pszenicy) pod względem powierzchni upraw. Charakteryzuje go także duża wydajność: średnio z hektara upraw uzyskać można 4 tony ziarna, dla porównania średnie plony pszenicy wynoszą 2,8 t/ha.

Kontrakty na obligacje w praktyce

Wielu inwestorów postrzega, obligacje skarbowe, jako mało atrakcyjne instrumenty, na których nie ma dużej zmienności. Innymi słowy nie wiele się dzieje. W podobny sposób postrzegają kontrakty terminowe na obligacje skarbowe. Inwestorzy często wyciągają ten błędny wniosek, gdyż utożsamiają zmienność kontraktu terminowego na obligację ze zmiennością obligacji.

Czy bank centralny jest w stanie zoptymalizować poziom nominalnych stóp procentowych w czasie?

Wydaje się, że brakuje nam jednoznacznej odpowiedzi na to trudne pytanie. Możemy jednak stwierdzić, że dotychczasowy poziom stóp procentowych kontrolowanych przez banki centralne na świecie jest zbieżny z Regułą Taylora – najpowszechniejszą koncepcją reguły decyzyjnej w bankowości centralnej, która jest ilościowym narzędziem oceny adekwatności prowadzonej polityki pieniężnej. Zadamy sobie kolejne pytanie, a mianowicie, czy reguły decyzyjne odpowiednio odzwierciedlają finalne cele ustanowione przez władze monetarne? Narodowy Bank Polski posługuje się przede wszystkim kryterium celu inflacyjnego (utrzymanie przeciętnego wzrostu cen (r/r) w przedziale 1,5 – 3,5% z docelową stopą inflacji na poziomie 2,5%) przyjętego w 2003 roku. Dla porównania Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych nie ma jasno sprecyzowanego celu, toteż na pierwszy plan wysuwa się tutaj utrzymanie stopy bezrobocia na poziomie bliskim jej naturalnego odpowiednika, pozostawiając nieco w cieniu utrzymanie stabilnego poziomu wzrostu cen. Wynika z tego potrzeba uwzględnienia miernika aktualnej koniunktury. Naturalną stopę bezrobocia utożsamiamy ze stanem, w którym PKB oscyluje wokół poziomu potencjalnego, co pokazuje luka popytowa. Z pomocą przychodzi nam wspomniana wcześniej Reguła Taylora.

Wycena kontraktów futures na obligacje

Znajomość zasad wyceny instrumentów pochodnych, a w szczególności kontraktów futures na obligacje1), jest czynnikiem niezbędnym, żeby świadomie dokonywać transakcji na tym rynku. Zagadnienie to na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo proste. Jednakże wielość czynników wpływających na cenę futuresów na obligacje czyni ten problem interesującym i wartym uwagi.

Cena futures definiowana jest jako kurs instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości. Wycena futuresów na akcje czy indeksy giełdowe polega na określeniu ceny akcji/indeksu w danym momencie w przyszłości (dzień wygaśnięcia kontraktu futures) poprzez uwzględnienie wartości pieniądza w czasie.

Market Maker, ECN - modele działania brokerów fx

Rynek walutowy nie jest rynkiem scentralizowanym. Kupujący i sprzedający walutę nie spotykają się w jednym miejscu -  handel walutami odbywa się równolegle na wielu rynkach. Z tego powodu dla każdej pary walutowej poszczególne rynki mogą zaproponować nieco inną cenę i różny dostęp do zawierania transakcji.
Przy tak dynamicznych zmianach na rynku, inwestor musi mieć możliwość szybkiego dostosowania swojego portfela inwestycyjnego do bieżącej sytuacji rynkowej. Prędkość realizacji zleceń to dla niego kluczowa kwestia.

Najlepszy czas na trading część 3

Kształtowanie się zmienności kursów w cyklu rocznym, to temat który został zapoczątkowany w artykule Najlepszy czas na trading część 2. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją zagadnienia zmienności. Przed jego przeczytaniem warto zapoznać się z częścią drugą artykułu, gdyż zaczerpnięto z niej metodologię badania zmienności. W opracowaniu przeanalizowano zmienność cen w roku dla rynku ropy naftowej, towarów rolniczych, złota oraz walut.

Najlepszy czas na trading część 2

Bill Williams, twórca wielu wskaźników analizy technicznej, opisując wskaźnik Alligator porównał rynek do aligatora, który przez większość czasu śpi – przedział wahań kursów nie jest duży. Przesłanką początku trendu jest otwierająca się paszcza aligatora, symbolizowana przez trzy przesunięte  średnie ruchome. Przez analogię aligatora Williamsa przyjrzymy się kształtowaniu się zmienności cen w cyklu rocznym, określając miesiące w których rynek śpi oraz te w których cechuje go duża aktywność. Z punktu widzenia inwestora, sama zmienność jest równie istotna co występujący trend. Jej wielkość determinuje poziomy zleceń stop loss czy trailling stop , a w przypadku instrumentów pochodnych wielkość depozytu zabezpieczającego. Jest to także czynnik mający duży wpływ na wycenę kontraktów opcyjnych. Od 1993 r na giełdzie w Chicago notowany jest indeks zmienności VIX – zwany także indeksem strachu. W artykule sięgamy jednak okresu o wiele wcześniejszego, analizie poddano bowiem zmienność kursów dziennych indeksu Dow Jones Industrial Average w latach 1900-2012.

Najlepszy czas na trading część 1

Wśród inwestorów pokutuje przekonanie, że im większa zmienność cen na rynku tym wyższe potencjalne zyski z zawieranych transakcji. Założenie to wydaje się być prawdziwe. Większa zmienność oznacza wyższe ryzyko, a inwestycje bardziej ryzykowne co do zasady niosą ze sobą potencjalnie wyższe zyski. Należy jednak pamiętać, że przy wyższej zmienności potencjalne straty również rosną.

Odczyt danych makroekonomicznych, a zmienność kursów

Zdarzenia takie jak bankructwo banku Lehman Brothers (spowodowane głównie poprzez bagatelizowanie ryzyka związanego z instrumentami łączonymi z kredytami o wysokim prawdopodobieństwie „defaultu”), czy chociażby całkiem niedawno ujawniona informacja o olbrzymiej stracie w wyniku transakcji na instrumentach pochodnych banku JP Morgan & Chase, mogą wprawić w zdumienie. Nas interesuje ten drugi przypadek kiedy to czynnikiem ryzyka jest zmiana ceny aktywa (ryzyko rynkowe). Skłania to do zastanowienia się nad naszym akceptowalnym poziomem ryzyka i jasnego określenia jego maksymalnego pułapu poprzez aktywne zarządzanie pozycją. Oczywiście przy pomocy wcześniej zbudowanej strategii inwestycyjnej wykorzystującej chociażby wyniki poniższego badania.

Bessa to najlepszy czas dla inwestycji w złoto - czy aby na pewno?

Złoto - kruszec, który od zarania dziejów rozpalał wyobraźnię ludzi. W przeszłości wykorzystywany jako środek płatniczy, symbol bogactwa zalegający w skarbcach państw, a także nieodłączny element najlepszej biżuterii i wystawnych pałaców. Obecnie jego rola przemysłowa pozostała niezmieniona, natomiast od lat 70-tych, czyli czasów zniesienia parytetu złota, nie jest to już element niezbędny w procesie emisji pieniądza. Jednak bez względu na zachodzące zmiany gospodarcze i polityczne, ludzie zawsze postrzegali złoto, jako doskonałe miejsce lokowania majątku, czy to w czasach wojny, politycznych zawirowań czy kryzysów gospodarczych.

Pozycje spekulantów, a zmiany kursów walutowych

Spekulanci na potrzeby niniejszego artykułu zostali zdefiniowani jako inwestorzy, którzy zawierają transakcje w celach innych niż zabezpieczenie. Są to indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i inne instytucje, które zawierają transakcje na rynku w celu osiągnięcia zysku, co powszechnie rozumiane jest jako spekulacja. Dla potrzeb tego artykułu arbitrażyści (inwestorzy wykorzystujący nieefektywności rynku) zaliczani są również do grupy spekulantów. Ich transakcje nie są w żaden sposób ograniczone przez obowiązujące prawo czy konieczność zabezpieczania podejmowanego ryzyka. Dzięki temu transakcje spekulantów wydają się być dobrym barometrem nastrojów rynkowych, a kierunek oraz wolumen otwartych przez nich pozycji może być użyteczny przy prognozowaniu zmian cen instrumentów handlowanych na rynku.