Słownik w GIEŁDA-Edukacja - bossa.pl
2019.03.19, godz. 11:24
accumulation/distribution

wskaźnik używany w analizie technicznej, w prostym założeniu informuje czy zmianom cen towarzyszą zwiększone ruchy akumulacyjne czy dystrybucyjne, więcej >>

accumulation swing index

wskaźnik używany w analizie technicznej, ma za zadanie pokazać prawdziwy stan rynku, odpowiednio filtrując dane pośród cen minimalnych, maksymalnych, otwarcia i zamknięcia, więcej >>

adx

wskaźnik używany w analizie technicznej, jego zadaniem jest pomiar wielkości i siły trendu, jednak bez wskazania jego kierunku, więcej >>

akcja

papier wartościowy, dokument zaświadczający o udziale jego właściciela w kapitale właścicielskim spółki akcyjnej, uprawnia m.in. do otrzymywania dywidendy i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Akcja Uprzywilejowana (Ang. Preferred Stock)

Rodzaj akcji charakteryzujący się przywilejami w stosunku do akcji zwykłych co do prawa głosu, wypłaty dywidendy, podziału majątku w razie likwidacji spółki i ewentualnie pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji. Akcja ta jest zawsze akcją imienną i nie podlega obrotowi na giełdzie

akcyza

podatek pośredni obciążający obrót towarami konsumpcyjnymi, podmiotem opodatkowania są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych

akredytywa (dokumentowa)

pisemne zobowiązanie się banku działającego na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do dokonania zapłaty beneficjentowi ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w akredytywie

aktywa

ogół środków i składników majątkowych, którymi jednostka dysponuje w danym czasie, posiadających określoną wartość pieniężną

aktywa pozabilansowe

nie zarejestrowane aktywa reprezentujące albo zasoby firmy, albo spodziewane przyszłe korzyści ekonomiczne

alternatywny koszt kapitału

stopa zwrotu, jaką osiągnęłoby się z inwestycji charakteryzującej się podobnym poziomem ryzyka

Analiza Techniczna

Badanie zachowań rynku przede wszystkim na podstawie wykresów cen. Jej celem jest określenie prawdopodobnego kierunku przyszłych trendów cenowych. Klasyczna AT to analiza wykresów cen (wykresy liniowe, słupkowe, świecowe) i poszukiwanie na nich powtarzalnych formacji. Dodatkowo AT obejmuje analizę wskaźnikową (wykorzystanie oscylatorów, średnich i innych wskaźników) oraz różne teorie trendów rynkowych (np. teoria fal Elliotta, teoria Ganna), więcej >>

Analiza Wskaźnikowa

Dział analizy technicznej obejmującej budowę oraz interpretację różnego rodzaju wskaźników budowanych na podstawie zachowania się cen, wolumenu i innych podstawowych informacji, więcej >>

aport

wkład niepieniężny wnoszony do spółki przez wspólnika (akcjonariusza)

At-The-Money (ATM)

Sytuacja, w której cena wykonania opcji (strike price) jest równa lub bardzo bliska cenie spot instrumentu bazowego, więcej >>

average collection period (CP)

rotacja należności, iloraz wartości należności krótkoterminowych na koniec okresu i przychodów ogółem (przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe) w tym okresie, pomnożony przez ilość dni w okresie

average true range (ATR)

wskaźnik używany w analizie technicznej, służy do mierzenia zmienności cen, niskie wartości wskaźnika obecne są w okresach konsolidacji jaka towarzyszy kształtowaniu szczytów np. niektórych formacji cenowych lub bezpośrednio po okresach stabilizacji, więcej >>

Bankructwo (Upadłość)

Procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli, procedura ogłoszenia bankructwa, gdy podmiot zostanie uznany za niewypłacalny, postępowania upadłościowe umożliwiają także restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika a nawet pozwalają na zwolnienie dłużnika z części długów.

Bank Inwestycyjny

Instytucja finansowa świadcząca usługi w zakresie zarządzania finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, zarządzania aktywami powierzonymi i własnymi oraz operacji rynku pieniężnego i zarządzania ryzykiem. Bankiem inwestycyjnym jest nazywana każda instytucja finansowa prowadząca działalność bankową inną niż depozytowo-kredytowa, więcej >>

barter

umowa polegające na wymianie jednego towaru na drugi

Benchmark

Porównawcza stopa zwrotu, zwykle indeks giełdowy, używana dla porównania efektywności inwestycji.

Beneficjent

Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd., osoba czerpiąca zyski z jakiejkolwiek transakcji lub umowy.

bessa

długotrwała, silna tendencja spadkowa na rynku papierów wartościowych

biegły rewident

osoba fizyczna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka cywilna i osoba prawna, uprawnione na podstawie odnośnych przepisów do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości

bollinger bands

wskaźnik używany w analizie technicznej, oparty jest na zmienności cen, podstawowe analiza zakłada, że ruch cen powinien odbywać się wewnątrz ramion wstęgi, jednak ze względu na swoją konstrukcję szerokość wstęgi zmienia się w zależności od stopnia zmienności cen, więcej >>

Bon Skarbowy

Papier wartościowy emitowany przez państwo z terminami emisji od 1 - 52 tygodni, posiadający wartość nominalną o wysokości 10 tys. złotych. Oprocentowanie bonów jest stałe i są one sprzedawane z dyskontem (dochodem jest różnica pomiędzy ceną zakupu, a wartością nominalną bonu). Bony skarbowe są używane przez bank centralny do kontroli podaży pieniądza na rynku (patrz: Operacje otwartego rynku)

Book Value Per Share (BVPS)

patrz: wartość księgowa na akcję

CAPM (Capital Asset Pricing Model)

Model wyceny aktywów pozwalający zobrazować zależność pomiędzy ryzykiem inwestycji a oczekiwaną stopą zwrotu. Przedstawia syntetyczny opis kształtowania się stóp zwrotu z poszczególnych inwestycji w zależności od rynkowych stóp zwrotu. Model wylicza oczekiwaną stopę zwrotu z inwestycji w opraciu o stopę zwrotu wolną od ryzyka (patrz: stopa wolna od ryzyka), premię za ryzyko (patrz: premia za ryzyko) i współczynnik beta (patrz: współczynnik beta)

Cash Earnings Per Share

Patrz: wartość przepływów finansowych na akcję

Cena/Zysk (P/E)

Iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały, wysoki P/E sugeruje, że inwestorzy wierzą we wzrost zysków spółki, wskaźnik P/E powinno się porównywać z innymi spółkami z branży, więcej >>

cena emisyjna

cena, po której papiery wartościowe sprzedawane są na rynku pierwotnym

bos bank logo
Grupa kapitałowa

Tytuł BROKERA ROKU przyznany
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie.


Finansowa Marka Roku

za oferowanie usług i produktów najwyższej jakości na rynku inwestycyjnym.


Od 13 lat DM BOŚ S.A.
jest w pierwszej trójce rankingu
Najlepszych Biur Maklerskich SII.