Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2019.06.15, godz. 22:41
kontakt

KURS GIEŁDOWY

Część 1 - Strategie - samoocena
Część 2 - Giełda
Część 3 - Akcjonariusz
Cześć 4 - Rynek - Rodzaje zleceń
Część 5 - Rynek - Fazy sesji
Część 6 - Strategie - system
Część 7 - Analiza techniczna
Część 8 - Analiza fundamentalna
Część 9 - Fundusze
Część 10 - Kontrakty
inwestowanie_fundusze_B.gif
Otwórz rachunek
Fundusze inwestycyjne

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Większość z Was w codziennym życiu prawdopodobnie często spotykała się z pojęciami takimi jak fundusz remontowy, wczasów pracowniczych, alimentacyjny. I pewnie każdy bez problemu mógłby powiedzieć co pojęcia te oznaczają. Stosunkowo jednak niedawno, pojawił się nowy dla nas termin: fundusz inwestycyjny. Jego znaczenie nie jest już tak łatwo rozszyfrować, a jeszcze trudniej zgadnąć po co i dla kogo został stworzony.

Zacznijmy jednak od spraw najprostszych..

Zgodnie z definicją z encyklopedii "fundusz" jest to wyodrębniony zasób środków majątkowych przeznaczonych na określony cel. Fundusz to pewna masa pieniędzy. W opisywanym przez nas przypadku celem, na jaki środki pieniężne mają być przeznaczone, są - jak wynika z nazwy - inwestycje.

Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce normuje Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.). Właśnie wspomniana ustawa zawiera chyba najpełniejsza definicję pojęcia "fundusz inwestycyjny". Zgodnie z nią, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego (lub niepublicznego), proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny jest instytucją, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym.

Każda osoba prawna może jednak działać jedynie poprzez swoje organy. Organem funduszu inwestycyjnego jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Towarzystwo musi działać w formie spółki akcyjnej. Jego właścicielami są najczęściej renomowane firmy finansowe: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, zagraniczne firmy wyspecjalizowane w inwestowaniu. Wyłącznym zadaniem towarzystwa jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.
Najważniejsze pojęcie mamy już chyba rozszyfrowane, przejdźmy zatem dalej.

Więcej pojęć związanych z funduszami inwestycyjnymi znajduje się w Słowniku serwisu bossafund.pl

Dla kogo są fundusze

Fundusze zostały stworzone dla ludzi, którzy chcieliby pomnażać swoje oszczędności wykorzystując duże możliwości osiągania zysków na rynku finansowym, ale jednocześnie sami nie znają się na tym rynku, jego instrumentach, nie potrafią sporządzać analiz ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych bądź po prostu nie mają czasu na śledzenie bieżących informacji i na aktywne inwestowanie. Innym powodem korzystania z usług funduszy może być również brak dostępu drobnych inwestorów do niektórych instrumentów i metod inwestowania.

Tym wszystkim zajmują się osoby zarządzające poszczególnymi funduszami i podejmujące w imieniu uczestników funduszu decyzje inwestycyjne. Ich podstawowym zadaniem jest osiąganie jak najwyższej stopy zwrotu z zainwestowanych środków. W zależności od rodzaju funduszu jakim zarządzają, mogą dokonywać inwestycji w ryzykowne instrumenty jak np. akcje, transakcje terminowe, udziały w spółkach z o.o. lub też w bezpieczne instrumenty: obligacje Skarbu Państwa, komunalne, bony skarbowe itp.

Obok osób fizycznych w funduszach mogą lokować swoje środki również osoby prawne oraz podmioty organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Więcej na temat tego do kogo adresowana jest oferta funduszy w serwisie Edukacja - bossafund.pl

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

W zależności od przyjętych kryteriów możemy w różny sposób klasyfikować fundusze inwestycyjne.

Dla inwestora najważniejszym kryterium będzie związane z dokonywanymi przez fundusze lokatami. Dobór instrumentów w które fundusz lokuje będzie miał wpływ na to na jakie zyski i z jakim ryzykiem strat inwestor musi się liczyć.

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych według kryterium doboru lokat
Rodzaje funduszyCharakterystyka funduszy
akcyjneCharakteryzują się agresywną polityką inwestycyjną. Lokują aktywa przede wszystkim w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe (prawa do akcji, kwity depozytowe). Uważane są za ryzykowne i podatne na wahania koniunktury rynkowej. Przynoszą ponadprzeciętne wyniki w czasie hossy, generując zazwyczaj straty w czasie załamania rynku.

Modelowy portfel: 90% akcje, 10% gotówka lub płynne instrumenty r. pieniężnego

dłużneInwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie.
Z reguły nie mogą inwestować w udziałowe papiery wartościowe. Ze względu na dominujący w portfelu rodzaj instrumentów dłużnych można wśród nich wyróżnić fundusze papierów skarbowych oraz fundusze papierów korporacyjnych.

Modelowy portfel: 90% obligacje Skarbu Państwa lub korporacyjne

mieszaneInwestują w różne klasy aktywów, zarówno w instrumenty o charakterze udziałowym (akcje, prawa do akcji), jak i w instrumenty dłużne (obligacje, bony) i inne. Klasycznymi reprezentantami tej kategorii są fundusze stabilnego wzrostu oraz zrównoważone.

Modelowy portfel: jest to tak zróżnicowana kategoria, że trudno jest wskazać jeden modelowy portfel. W zależności od funduszu może być to:
20-80% akcje, 80-20% obligacje lub instr. rynku pieniężnego

pieniężneZazwyczaj lokują środki wyłącznie w dość bezpieczne i płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe. Mogą stanowić alternatywę dla lokat bankowych – cechuje je poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie powinny przynosić wyższy zysk.

Modelowy portfel: 90% w papiery r. Pieniężnego, 10% gotówka

inneFundusze o innej niż należące do podstawowych czterech grup polityce inwestycyjnej, m.in. fundusze nieruchomości, aktywów niepublicznych, absolutnego zwrotu, surowcowe czy sekurytyzacyjne.

Warto zaznaczyć, że powyższy podział jest jedynie modelowy i ma pomóc inwestorom rozróżnić fundusze inwestujące w podobny sposób. W ramach każdej kategorii istnieje jednak duża różnorodność między funduszami. I tak jeden fundusz akcyjny może skupiać się tylko na akcjach dużych spółek (teoretycznie niższe ryzyko), inny będzie kupować akcje małych i średnich z rynków rozwijających się. Wśród funduszy dłużnych będziemy mieli taki, który inwestuje 80% w papiery skarbowe (niskie ryzyko), a inny ponad 50% aktywów zainwestuje w obligacje korporacyjne – co naraża jego uczestników na dużo wyższe ryzyko.

Dlatego przy wyborze funduszu, nie należy się kierować tylko nazwą lub zakwalifikowaniem go do danej kategorii. Warto sprawdzić w karcie funduszu strategie i modelowy portfel.

Drugim najważniejszym kryterium podziału jest kryterium prawne wynikające z obowiązującej w Polsce Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.). Według niego dzielimy fundusze na otwarte, specjalistyczne otwarte i zamknięte.

Najbardziej popularnymi funduszami są fundusze inwestycyjne otwarte (FIO). Poza tą kategorią istnieją jeszcze specjalistyczne fundusze otwarte (SFIO) oraz fundusze zamknięte (FIZ).

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych według kryterium prawnego (formy uczestnictwa)
Rodzaje funduszyCharakterystyka funduszy
Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO)Są najbardziej popularnymi funduszami, gdyż kierowane są właściwie do każdego inwestora. Wpłacając pieniądze do tego rodzaju funduszu, inwestor dostaje w zamian tytuł uczestnictwa zwany jednostką uczestnictwa.

Swoje aktywa mogą lokować wyłącznie w (Art. 93 Ustawy):

 1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
 2. papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu;
 3. depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok;
 4. instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w pkt 1) i 2), jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności ;
 5. papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1), 2) i 4), z tym że łączna wartość6) tych lokat nie może przewyższyć7) 10 % wartości aktywów funduszu.

Fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa (stanowiące prawo udziału w aktywach netto funduszu) i dokonuje ich odkupienia zawsze na żądanie uczestnika funduszu. Uczestnikiem funduszu otwartego może zostać każdy.

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO)Jest specyficznym rodzajem funduszu otwartego. Podstawowa różnica między SFIO i FIO polega na tym, że statut funduszu SFIO ściśle określa kto może być jego uczestnikiem (np. wyłącznie osoby prawne), a także może wprowadzić dodatkowe warunki, na jakich uczestnik może żądać odkupienia jednostek uczestnictwa (np. dotyczące terminu odkupienia).

SFIO swoje aktywa może inwestować w (Art. 113 Ustawy):

 • jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych,
 • tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą.
Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ)Fundusze inwestycyjne zamknięte emitują certyfikaty inwestycyjne, których liczba jest stała, określona w kolejnych emisjach. Liczba certyfikatów może zwiększyć się wyłącznie w drodze nowej emisji.

Inaczej niż w przypadku FIO, gdzie jednostki uczestnictwa można umorzyć w dowolnym momencie, certyfikaty mogą być zgłaszane do umorzenia, tylko w terminach wyznaczonych przez fundusz (np. raz na miesiąc, lub raz na kwartał). Można je sprzedać na rynku wtórnym, jeśli notowane są na giełdzie, ale często z uwagi na brak płynności może to być problem.

Swoje aktywa fundusze inwestują głównie w (Art. 145 Ustawy):

 1. papiery wartościowe;
 2. wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób trzecich;
 3. udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
 4. waluty;
 5. instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne;
 6. prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od oznaczonych co do gatunku rzeczy, określonych rodzajów energii, mierników i limitów wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, dopuszczone do obrotu na giełdach towarowych;
 7. instrumenty rynku pieniężnego
  - pod warunkiem, że są zbywalne.

Certyfikaty można kupić albo w publicznej subskrypcji, albo po wprowadzeniu ich do obrotu publicznego.

W przeciwieństwie do zmieniającej się liczby jednostek uczestnictwa funduszy otwartych, liczba certyfikatów inwestycyjnych jest stała i może zwiększyć się wyłącznie w drodze nowej emisji.

Każdy FIO w prospekcie emisyjnym musi określić, w jaki rodzaj papierów wartościowych lub instrumentów finansowych będzie lokował swoje środki. Ze względu na swoją konstrukcję inwestycje funduszy otwartych w zasadzie ograniczone są do instrumentów notowanych na giełdach i takich, które można kupić lub sprzedać niemal w dowolnym momencie.

Nieco większe możliwości dają specjalistyczne fundusze otwarte, zaś największe fundusze inwestycyjne zamknięte, które mogą inwestować środki w nieruchomości, wierzytelności lub inne trudniej wyceniane i trudniej zbywalne aktywa.

 

Można wyodrębnić więcej klasyfikacji podziału funduszy (np. kryterium geograficzne), jednak powyższe wydają się być najistotniejsze z punktu widzenia inwestora.

Instytucje na rynku funduszy

Więcej o instytucjach działających na rynku funduszy oraz o ich wzajemnych relacjach znaleźć można w serwisie bossafund.pl

Co to jest jednostka uczestnictwa i ile jest warta?

Przypomnijmy, fundusze inwestycyjne:

 • otwarte - zbywają jednostki uczestnictwa
 • zamknięte i mieszane - emitują certyfikaty inwestycyjne

Większość funduszy inwestycyjnych w Polsce to fundusze otwarte. Każdy z nas ma zatem przede wszystkim możliwość nabywania jednostek uczestnictwa. Wyjaśnijmy jednak czym jest taka jednostka?

Wpłacając do funduszu pieniądze stajesz się jednym z wielu jego uczestników. Dzięki temu, że jest was wielu, zarządzający dysponuje dużą sumą pieniędzy, którą inwestuje w różne instrumenty finansowe. W zamian za Twoje pieniądze, fundusz zbywa na Twoją rzecz jednostki uczestnictwa. Stanowią one prawo majątkowe uczestnika funduszu (prawo do udziału w majątku).

Cena po jakiej fundusz zbywa jednostki nie jest stała i może zmieniać się każdego dnia. Zależy ona od tego, ile warte są danego dnia wszystkie instrumenty (akcje, obligacje itd.), jakie zawiera portfel funduszu, a innymi słowy, ile jest warte to, w co zarządzający zainwestował.

Żeby ta bieżąca wartość portfela była znana, fundusz wycenia codziennie swój portfel lokat na podstawie bieżących notowań instrumentów w jakie zainwestował. I tak, przykładowo: wartość większości akcji wycenia na podstawie dziennych kursów (cen) akcji na giełdzie, BondSpot.

Po obliczeniu bieżącej wartości portfela i odjęciu od niej wszystkich zobowiązań funduszu, dzieli ją przez liczbę przysługujących wszystkim uczestnikom jednostek uczestnictwa (liczbę już zbytych uczestnikom jednostek). W ten sposób oblicza wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa i jednocześnie bieżącą wartość jednostki.

Wycena portfela funduszu i wartości jednostki

instrumenty w portfelu x bieżąca wartość (cena) każdego instrumentu = bieżąca wartość portfela

bieżąca,
rynkowa wartość portfela -
wartość wszystkich
zobowiązań funduszu


wartość aktywów netto
= przypadająca na jednostkę
uczestnictwa
_______________________________________________
całkowita liczba jednostek zbytych uczestnikom funduszu


Każdy uczestnik może łatwo obliczyć aktualną wartość swoich środków ulokowanych w funduszu mnożąc bieżącą wartość jednostki przez liczbę posiadanych jednostek.

Portfel lokat funduszu jest źródłem osiąganych przez fundusz dochodów. Dochody te przysługują uczestnikom proporcjonalnie do liczby posiadanych tytułów uczestnictwa. W funduszach otwartych dochody uczestników funduszu mają postać wzrostu wartości jednostki uczestnictwa. Im wyższa wartość jednostki tym większa całkowita wartość środków ulokowanych w funduszu.

Codzienne wyceny jednostek można znaleźć w prasie, na stronach internetowych funduszy, niektórych domów maklerskich lub też w specjalistycznych serwisach.

Czy warto inwestować w fundusze?

W Polsce inwestowanie w fundusze inwestycyjne nie jest jeszcze tak popularne jak na świecie. Wynika to z wielu czynników, w tym preferowania tradycyjnych form lokat bankowych, czy też zwykłej nieznajomości instytucji funduszy.

W innych krajach, a szczególnie w USA, ich popularność szybko rośnie. Jest to związane z korzyściami jakie wiążą się z lokowaniem pieniędzy w funduszu. Poniżej przedstawiamy Ci podstawowe zalety funduszy inwestycyjnych.

 • Bezpieczeństwo lokat
  Działalność funduszy inwestycyjnych szczegółowo regulowana jest przepisami prawnymi. Szczególną i ciągłą kontrolę sprawuję nad nimi Komisja Nadzoru Finansowego, która nadzoruje przestrzeganie obowiązków informacyjnych: publikacji statutu, rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy.

Wszystkie aktywa funduszu przechowuje depozytariusz, którym może być tylko bank dysponujący wysokimi kapitałami własnymi (lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA). Oprócz przechowywania środków funduszu, dba on również o zgodność operacji wykonywanych przez fundusz z prawem i regulaminem funduszu, a w razie konieczności może dokonać likwidacji Funduszu i rozdziału środków pomiędzy jego uczestników. W przypadku bankructwa banku depozytariusza przechowywane aktywa funduszu są wyłączone z masy upadłościowej banku.

Również w przypadku upadłości towarzystwa, nigdy nie mogą być z aktywów funduszu pokrywane ewentualne zobowiązania towarzystwa, ponieważ aktywa funduszu i towarzystwa nie są wspólne.

Rygorystyczne przepisy prawne i nadzór jakiemu podlegają fundusze inwestycyjne powoduje, że są one jedną z najbezpieczniejszych form lokat.

 • Profesjonalne zarządzanie środkami
  Do zarządzania środkami powierzonymi funduszowi zatrudnieni są profesjonaliści. Nadzorowani przez KNF, mają zazwyczaj kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Zarządzający współpracują z zespołami analityków, którzy zajmują się wyłącznie analizowaniem i interpretowaniem danych napływających z rynku. Analizują oni kondycję finansową emitentów, których papiery posiada fundusz, sytuację na rynku ekonomiczno-finansowym w kraju, grupowe zachowania inwestorów, a także penetrując rynek wyszukują potencjalnie dobre inwestycje.
 • Możliwość osiągania dochodów, przewyższających dochody z innych lokat
  Podstawowym zadaniem funduszy jest takie lokowanie powierzonych im środków, aby przynosiły one jak najwyższy zysk przy założonym poziomie ryzyka. Dzięki umiejętnościom zarządzających, ich znajomości rynku finansowego, dywersyfikacji instrumentów w portfelu fundusze mogą stać się korzystnym źródłem zysków.
 • Szybki dostęp do ulokowanych oszczędności
  Otwarte fundusze inwestycyjne dają co do zasady łatwy dostęp do ulokowanych środków, ponieważ uczestnik może zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa. Cena odkupienia jednostki przez fundusz równa jest wartości jednostki według aktualnej wyceny. W przypadku niektórych funduszy jest ona dodatkowo pomniejszona o opłatę manipulacyjną (większość funduszy pobiera opłatę manipulacyjną przy zakupie).
 • Możliwość zaspokajania indywidualnych potrzeb inwestycyjnych
  Odpowiadając na oczekiwania inwestorów, towarzystwa funduszy inwestycyjnych stworzyły fundusze inwestujące w różnorodne instrumenty. Wybierając poziom ryzyka jaki jesteś w stanie zaakceptować w inwestycjach, czas na jaki decydujesz się powierzyć funduszowi swoje środki, możesz wybrać fundusz o odpowiedniej polityce inwestycyjnej. Im wyższe ryzyko jesteś w stanie przyjąć, tym bardziej agresywny możesz wybrać typ funduszu, mogący dać wysoką stopę zwrotu w krótkim okresie, ale też przynieść spore straty. Jeśli jesteś jednak ostrożny, nastawiony na długoterminową lokatę i niewielki, ale stały zysk, możesz zdecydować się na fundusze bezpieczne.
 • Możliwość lokowania nawet niewielkich kwot
  Większość otartych funduszy inwestycyjnych pozwala na lokowanie nawet niewielkich środków. Minimalna pierwsza wpłata na nabycie jednostek wynosi zazwyczaj 100 PLN, kolejne mogą być już sporo niższe. Przy tak niewielkich środkach przeznaczanych na inwestycje, nie można w zasadzie myśleć o samodzielnym inwestowaniu np. na giełdzie. Poziom cen większości akcji notowanych na giełdzie jest na tyle wysoki, że trudno liczyć na znaczące zakupy. Również pobierane od każdej transakcji prowizje czynią takie inwestycje nieopłacalne. Dzięki funduszom i grupowemu inwestowaniu możesz partycypować w lokatach w wiele instrumentów płacąc jedynie opłatę manipulacyjną i minimalizując koszty zawarcia transakcji. Fundusze coraz częściej odchodzą nawet od pobierania opłaty manipulacyjnej od uczestników, bądź też ogłaszają znaczne jej obniżki.

Żadne przedsięwzięcie nie ma jednak samych zalet. Inwestowanie w fundusze obok pewnego ryzyka inwestycyjnego, które można zminimalizować wybierając bezpieczny fundusz, niesie również za sobą pewne minusy. Należą do nich:

 • Omylność zarządzających
  Pomimo posiadanej wiedzy i umiejętności czasami zdarza się, że zarządzający funduszem podejmie niewłaściwą decyzję inwestycyjną.
  Największe ryzyko związane jest z inwestowaniem w fundusze akcji (znaczne wahania kursów, zmienność rynku). Szczególnie w przypadku niedostatecznego stopnia dywersyfikacji portfela lub inwestowaniu w spółki jednej branży można zostać narażonym na straty.
 • Koszty działalności
  Tak jak każda osoba prawna, fundusz w trakcie swojej działalności ponosi pewne jej koszty. Należą do nich m.in. opłaty dla towarzystwa funduszy, dystrybutorów jednostek, depozytariusza. Zyski inwestycyjne każdego funduszu obciążone są zatem różnymi zobowiązaniami funduszu, przez co wartość aktywów ulega obniżeniu.

 • Podatki
  Od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jak zainwestować z funduszem inwestycyjnym

Zgodnie z Ustawą dystrybucją jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zajmują się przede wszystkim podmioty prowadzące działalność maklerską lub też inne podmioty, które uzyskały zezwolenie KNF. W praktyce dystrybucje prowadzą obok domów maklerskich, same towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czy też agenci transferowi. Towarzystwa funduszy oferują jednak wyłącznie jednostki tych funduszy, którymi zarządzają. Domy maklerskie mają zaś podpisane umowy dystrybucyjne z różnymi towarzystwami, dzięki czemu ich oferta jest znacznie pełniejsza.

Dzięki takim platformom do inwestycji w fundusze jak Bossafund, można nabywać fundusze bez wychodzenia z domu. Pierwszym krokiem jest podpisanie odpowiedniej umowy (np. za pośrednictwem poczty lub kuriera), następnym przelania środków na rachunek, a kolejnym złożenie zlecenia.

Cały proces opisany jest na stronie Jak zacząć?