Czym jest bossaSkaner-Instrukcja użytkownika-Zakładka "Sprawozdania finansowe" w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.09.22, godz. 01:32
kontakt

Zakładka "Sprawozdanie finansowe"

Moduł ten zawiera informacje pochodzące ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w przypadku nie publikowania przez spółki skonsolidowanych sprawozdań – sprawozdań jednostkowych) publikowanych przez spółki, których akcje pozostają w publicznym obrocie papierów wartościowych na Rynku Głównym GPW oraz w ASO NewConnect. Zakres danych uzależniony jest od zakresu, w jakim udostępniane są przez spółki w raportach okresowych za pierwszy kwartał, półrocze (w przypadku spółek notowanych w ASO NewConnect za drugi kwartał), trzeci kwartał, rocznych (w przypadku publikowania, czwarty kwartał).

Zakładka ta zbudowana jest w oparciu o cztery podzakładki:

1. Podzakładka „Bilans”


Podzakładka „Bilans”zawiera trzy tabele prezentujące:

  1. Szczegółowe dane bilansowe („Pokaż szczegóły”), prezentowane w formie liczbowej i procentowej (Pokaż dynamikę r/r),

  2. Wybrane dane bilansowe („Ukryj szczegóły”), prezentowane w formie liczbowej i procentowej (Pokaż dynamikę r/r),

  3. Dane oraz analizę pionową i poziomową (w odniesieniu do poprzedniego kwartału i roku obrachunkowego)(„Analiza ostatniego kwartału”).

bossaSkaner-Sprawozdanie-finansowe-bilans
kliknij, aby powiększyć


2. Podzakładka „Rachunek wyników (RZiS)”


Podzakładka „Rachunek wyników (RZiS)” zawiera trzy tabele prezentujące:

  1. Dane kwartalne, prezentowane w formie liczbowej i procentowej (Pokaż dynamikę r/r),

  2. Dane skumulowane, prezentowane w formie liczbowej i procentowej (Pokaż dynamikę r/r),

  3. Dane oraz analizę pionową i poziomą (w odniesieniu do poprzedniego kwartału i kwartału rok do roku, obrachunkowego) („Analiza ostatniego kwartału”).

3. Podzakładka „Rachunek Cashflow”


Podzakładka „Rachunek Cashflow” zawiera dwie tabele prezentujące:

  1. Dane kwartalne, prezentowane w formie liczbowej i procentowej (Pokaż dynamikę r/r),

  2. Dane skumulowane, prezentowane w formie liczbowej i procentowej (Pokaż dynamikę r/r).

4. Podzakładka „Segmenty”


Podzakładka „Segmenty” zawiera dwie tabele:

  1. Dane kwartalne (w zależności od zakresu, prezentujące informacje o strukturze operacyjnej lub/i regionalnej wyników)
  2. Dane skumulowane (w zależności od zakresu, prezentujące informacje o strukturze operacyjnej lub/i regionalnej wyników)


5. Lista pozycji z sprawozdań finansowych spółek nie prowadzących działalności bankowej – opublikowanych i dostępnych publicznie:

 

BilansRachunek wyników (RZiS)Rachunek przepływów pieniężnych (cashflow)
Na dzień (data bilansowa),
Aktywa trwałe,
Wartości niematerialne i prawne (w tym m.in. wartość firmy, wartości niematerialne, wartości prawne),
Rzeczowe składniki majątku trwałego,
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe,
Pozostałe aktywa trwałe,
Aktywa obrotowe,
Zapasy,
Należności krótkoterminowe (w tym m.in. należności handlowe, należności publiczno-prawne, inne należności),
Inwestycje krótkoterminowe,
(w tym) Środki pieniężne,
Pozostałe aktywa obrotowe,
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży,
Kapitał własny,
Kapitał (fundusz) podstawowy,
Udziały (Akcje) własne (-),
Kapitał (fundusz) zapasowy (w tym m.in. kapitał agio, pozostałe kapitały zapasowe),
Udziały niekontrolujące,
Zobowiązania długoterminowe,
Z tytułu dostaw i usług,
Kredyty i pożyczki,
Inne fin. zobowiązania długoterminowe (w tym m.in. zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych, zobowiązania leasingowe),
Inne zobowiązania długoterminowe,
Zobowiązania krótkoterminowe,
Z tytułu dostaw i usług,
Kredyty i pożyczki,
Inne fin. zobowiązania krótkoterminowe,
Inne zobowiązania krótkoterminowe (w tym m.in. zobowiązania z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych, zobowiązania leasingowe),
Rozliczenia międzyokresowe,
Data raportu (data opublikowania sprawozdania finansowego).
Na dzień (data bilansowa),
Przychody ze sprzedaży,
Koszt własny sprzedaży,
Koszty sprzedaży i zarządu,
Zysk (strata) na sprzedaży,
Pozostała działalność operacyjna,
Wynik operacyjny (EBIT),
Działalność finansowa,
Pozostały przychody (koszty),
Zysk (strata) z działalności gospodarczej,
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych,
Zysk przed opodatkowaniem,
Działalność zaniechana,
Zysk netto, (w tym jednostki dominującej),
EBITDA,
Data raportu (data opublikowania sprawozdania finansowego).
Na dzień (data bilansowa),
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej,
Amortyzacja,
Zmiana stanu należności,*
Zmiana stanu zapasów,*
Zmiana stanu zobowiązań,*
Zmiana rezerw i pozostałe,*
Kapitał obrotowy,*
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej,
CAPEX (wydatki na wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe),*
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej,
Emisja akcji (wpływy),*
Kredyty i pożyczki uzyskane,*
Spłata kredytów i pożyczek,*
Zmiana zadłużenia,*
Dywidenda,*
Przepływy pieniężne razem,
Data raportu (data opublikowania sprawozdania finansowego).


* Dane prezentowane dla raportów rocznych.


6. Lista pozycji z sprawozdań finansowych spółek prowadzących działalność bankową – opublikowanych i dostępnych publicznie:

 

BilansRachunek wyników (RZiS)Rachunek przepływów pieniężnych (cashflow)
Na dzień (data bilansowa),
Gotówka i operacje z bankiem centralnym,
Należności do banków,
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
Należności od klientów,
Inwestycyjne aktywa finansowe,
Inwestycje w podmioty stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia,
Wartości niematerialne,
Rzeczowe aktywa trwałe,
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
Pozostałe aktywa
Aktywa razem,
Zobowiązania wobec banku centralnego,
Zobowiązania wobec banków,
Pochodne instrumenty zabezpieczające,
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
Zobowiązania wobec klientów,
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,
Zobowiązania podporządkowane,
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego,
Pozostałe pasywa,
Zobowiązania razem,
Kapitały własne,
Kapitał akcyjny,
Pozostałe kapitały,
Akcje własne,
Kapitał z aktualizacji wyceny,
Zysk zatrzymany,
Wynik roku bieżącego,
Udziały niekontrolujące,
Kapitały razem,
Pasywa razem,
Data raportu (data opublikowania sprawozdania finansowego).
Na dzień (data bilansowa),
Przychody odsetkowe,
Koszty odsetkowe,
Wynik z tytułu odsetek,
Przychody prowizyjne,
Koszty prowizyjne,
Wynik z tytułu prowizji,
Przychody z tytułu dywidend,
Wynik handlowy i rewaluacja,
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych,
Pozostałe przychody operacyjne,
Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności,
Ogólne koszty administracyjne,
Pozostałe koszty operacyjne,
Wynik operacyjny,
Udziały w zyskach jednostek podporządkowanych,
Zysk przed opodatkowaniem,
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej,
Zysk netto,
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej,
EBITDA,
Data raportu (data opublikowania sprawozdania finansowego).
Na dzień (data bilansowa),
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej,
Amortyzacja,
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej,
CAPEX (wydatki na wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe),*
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej,
Emisja akcji (wpływy),*
Kredyty i pożyczki uzyskane,*
Spłata kredytów i pożyczek,*
Zmiana zadłużenia,*
Dywidenda,*
Przepływy pieniężne razem,
Data raportu (data opublikowania sprawozdania finansowego).
bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.