Czym jest bossaSkaner-Instrukcja użytkownika-Zakładka "O Spółkach" w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.09.22, godz. 01:55
kontakt

Zakładka "O Spółkach"

Moduł ten zawiera podstawowe informacje o Spółkach, których akcje znajdują się w publicznym obrocie na Rynku Głównym GPW oraz w ASO NewConnect.

Zbudowana jest z 6 podzakładek:

1. Wizytówka

 

Wizytówka, zawiera następujące informacje:

 1. Pełna nazwa (firma) Spółki.

 2. Informacje rynkowe określające: nazwę skróconą (ticekr) nadaną Spółce przez GPW; kod ISIN nadany Spółce przez GPW; segment rynku, na którym notowana jest Spółka; indeks (lub indeksy) giełdowe do którego (których) została zakwalifikowana Spółka przez GPW; liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę; liczba głosów przypadających na wyemitowane przez Spółkę akcje; liczbę akcji pozostających w wolnym obrocie (tzw. freefloat) obliczony jako różnica pomiędzy liczbą wyemitowanych akcji oraz liczba akcji w posiadaniu ujawnionych Akcjonariuszy (w ujęciu kwotowym oraz procentowym); 20-sto sesyjny śr. wol. obrotu (20-sto sesyjny średni wolumen obrotu) obliczony jako średnia liczba akcji (wolumen obrotu), która zmieniła właściciela na ostatnich 20 sesjach, na których odbył się handel; kurs odniesienia na podstawie którego obliczane są wskaźniki w zakładce „Analiza finansowa”; kapitalizacja, obliczona jako iloczyn liczby wyemitowanych akcji oraz kursu odniesienia.

 3. Informacje o przedmiocie działalności Spółki, w tym: sektorze, do którego GPW zakwalifikowało Spółkę, podstawowej działalności Spółki zgodnej z PKD; skróconym opisie działalności Spółki.

 4. Informacje teleadresowe zawierające: imię i nazwisko Prezesa Zarządu; adres; telefon; adres(-y) e-mail oraz WWW z możliwością (po kliknięciu) bezpośredniego przejścia do menedżera poczty lub strony WWW Spółki.

 

2. Władze


Władze, zakładka ta zawiera tabelę z informacjami o składzie osobowym: Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki. Zawiera: funkcję (Prezes zarządu, Wiceprezes zarządu, Członek zarządu; Przewodniczący RN, Członek RN); Imię i Nazwisko; Datę powołania; Koniec kadencji; Także w (pole zawiera tickery Spółek, w których dana osoba także pełni funkcje zarządcze lub nadzorcze); Doświadczenie (zawodowe).


3. Dywidendy


Dywidendy i prognozy
, zawiera tabele:

 1. Dywidenda – informacje dla Spółek, które w okresie 2007-dziś wypłaciły (lub rekomendują) dywidendę:

  bossaSkaner_dywidendy.png


  Za rok – kolumna zawierająca informacje o roku obrachunkowym, za który wypłacona jest dywidenda,

  Dywidenda na akcję – kolumna zawierająca kwotową wartość dywidendy przypadającej na akcję,

  Dzień dywidendy – kolumna zawierająca datę określającą ostatni dzień notowania akcji z prawem do dywidendy,

  Dzień wypłaty – kolumna zawierająca datę określającą dzień w którym wypłacana jest dywidenda,

  Stopa dywidendy – kolumna zawierająca informacje o stosunku dywidendy na akcję do ceny akcji wyrażona procentowo,

  Stopa wypłaty dywidendy – kolumna zawierająca informacje o stosunku dywidendy na akcję do zysku na akcję za rok wypłacanej dywidendy.

 2. Prognozy – informacje dla Spółek, które w okresie 2007-dziś sporządziły, opublikowały i nie odwołały prognoz finansowych:

  bossaSkaner-prognozy.png


  Data wydania – kolumna zawierająca datę opublikowania (w komunikacie) informacji o sporządzonej przez Spółkę prognozie finansowej:

  Za rok – kolumna zawierająca informację o roku na jaki jest sporządzana prognoza finansowa,

  Przychody – kolumna zawierająca informację o prognozowanych przychodach,

  EBIT – kolumna zawierająca informację o prognozowanym wyniku operacyjnym (EBIT),

  EBITDA – kolumna zawierająca informację o prognozowanym wyniku operacyjnym z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA),

  Zysk brutto – kolumna zawierająca informację o prognozowanym wyniku brutto,

  Zysk netto – kolumna zawierająca informację o prognozowanym wyniku netto,

 

4. Kalendarium


Kalendarium
– podzakładka zawiera informacje o możliwych do przetworzenia w sposób automatyczny: kalendarium publikowania sprawozdań finansowych przez Spółki oraz ostatnim/najbliższym Walnym Zgromadzeniu (data, harmonogram zgromadzenia).

 

5. Rekomendacje

 

bossaSkaner-Rekomendacje.png

 Podzakładka zawiera informacje o opublikowanych, do publicznej wiadomości, za pośrednictwem serwisu prasowego PAP, rekomendacji dla spółek, których akcje pozostają w polskim obrocie papierów wartościowych. Tabela zawiera informacje o: dacie wydania (opublikowania) rekomendacji; Instytucji wydającej rekomendację; Rodzaju (znormalizowanym do Kupuj, Akumuluj, Trzymaj, Redukuj, Sprzedaj, Neutralna, Wycena); Cenie docelowej. Pod tabelą znajdują się dodatkowe informacje: Aktualna cena akcji; Średnia cena ostatnich 5 rekomendacji, liczona jako średnia arytmetyczna 5 ostatnich, opublikowanych rekomendacji; Potencjał wzrostu (spadku) liczony jako stosunek średniej ceny ostatnich 5 rekomendacji do aktualnej ceny akcji, wyrażony procentowo.


6. Zatrudnienie:

 

bossaSkaner-zatrudnienie.png

 

Podzakładka zawiera informacje o zatrudnianiu na koniec roku (lub średnim zatrudnieniu); przychodzie na pracownika (liczonym jako stosunek przychodów ze sprzedaży do zatrudnienia) oraz Wynagrodzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej w stosunku do przychodów. Druga tabela zawiera skróconą analizę rentowności pracy dla wybranej Spółki.

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.