Czym jest bossaSkaner-Instrukcja użytkownika-Zakładka "Analiza finansowa" w GIEŁDA-Analizy & Informacje - bossa.pl
2018.09.22, godz. 01:04
kontakt

Zakladka "Analiza finansowa"

Moduł ten zawiera informacje prezentujące wyniki i/lub wartości wskaźników analizy finansowej, możliwych do wyliczenia na podstawie wartości pochodzących ze sprawozdań finansowych publikowanych przez spółki, których akcje pozostają w publicznym obrocie papierów wartościowych na Rynku Głównym GPW oraz w ASO NewConnect.

Zakres danych uzależniony jest od zakresu, w jakim udostępniane są one przez spółki, w raportach okresowych: za pierwszy kwartał; półrocze (w przypadku spółek notowanych w ASO NewConnect za drugi kwartał); trzeci kwartał; rocznych (w przypadku publikowania, czwarty kwartał).

Moduł ten zbudowany jest z dziesięciu podzakładek odpowiadających poszczególnym segmentom analizy finansowej. Nawigacja pomiędzy podzakładkami odbywa się przy pomocy kursora, poprzez zaznaczenie odpowiedniej podzakładki.

Każda z podzakładek, poza: Model DuPonta, EM-Score Altmana oraz Piotroski F-Socre składa się z tabeli zawierającej listę wskaźników i wartości wskaźników dla kolejnych kwartałów, oraz wykresu słupkowego. Zawartość wykresu (prezentowane wskaźniki) można modyfikować za pomocą zaznaczalnych przycisków. Dodatkowo, po najechaniu kursorem na nazwę wskaźnika, wyświetlana jest informacja pozwalająca na zapoznanie się z jego definicją i budową.

1. Podzakładka „Marżowość”

Podzakładka „Marżowość” zawiera cztery wskaźniki:

 1. Marża na sprzedaży, obliczany jako stosunek wartości wyniku ze sprzedaży do wartości przychodów ze sprzedaży, generowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 2. Marża EBIT, obliczany jako stosunek wartości wyniku operacyjnego (EBIT) do wartości przychodów ze sprzedaży, generowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 3. Marża EBITDA, obliczany jako stosunek wartości wyniku operacyjnego z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) do wartości przychodów ze sprzedaży, generowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 4. Marża zysku netto, obliczany jako stosunek wartości wyniku netto (generowanego dla akcjonariuszy jednostki dominującej) do wartości przychodów ze sprzedaży, generowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.

bossaSkaner - Analiza finansowa - Marżowość

kliknij, aby powiększyć

2. Podzakładka „Rentowność”

Podzakładka „Rentowność” zawiera pięć wskaźników:

 1. Rentowność sprzedaży, obliczany jako stosunek wartości wyniku netto (generowanego dla akcjonariuszy jednostki dominującej) do wartości przychodów ze sprzedaży, generowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 2. Rentowność operacyjna, obliczany jako stosunek wartości wyniku operacyjnego (EBIT) do wartości przychodów ze sprzedaży, generowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 3. Rentowność inwestycyjna, obliczany jako stosunek wartości wyniku operacyjnego (EBIT) do średniej wartości aktywów, generowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 4. Rentowność aktywów, obliczany jako stosunek wartości wyniku netto (generowanego dla akcjonariuszy jednostki dominującej) do średniej wartości aktywów, generowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 5. Rentowność kapitału, obliczany jako stosunek wartości wyniku netto (generowanego dla akcjonariuszy jednostki dominującej) do średniej wartości kapitałów własnych (przypadajacych na akcjonariuszy jednostki dominującej), generowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy.

3. Podzakładka „Struktura aktywów”

Podzakładka „Struktura aktywów” zawiera pięć wskaźników:

 1. Złota reg. finansowa, obliczany jako stosunek wartości aktywów trwałych do wartości kapitałów własnych,

 2. Srebrna reg. finansowa, obliczany jako stosunek aktywów trwałych do sumy wartości kapitałów własnych i zobowiązań długoterminowych,

 3. Kapitał pracujący (KON), obliczany jako różnica pomiędzy wartością aktywów obrotowych oraz zobowiązań krótkoterminowych,

 4. Udział kapitału pracującego w aktywach ogółem, obliczany jako stosunek wartości kapitału pracującego do wartości aktywów,

 5. Pokrycie kosztów kapitałem obrotowym, obliczany jako stosunek wartości kapitału pracującego do wartości kosztu produkcji sprzedanej (bez kosztu amortyzacji) w okresie ostatnich 12 miesięcy.

4. Podzakładka „Wykorzystanie majątku”

Podzakładka „Wykorzystanie majątku” zawiera dziesięć wskaźników:

 1. Rotacja należności, obliczany jako stosunek wartości przychodów ze sprzedaży do średniej wartości należności, w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 2. Cykl należności, obliczany jako stosunek liczby dni w roku (umownie przyjęto 365 dni) do wartości wskaźnika rotacji należności, wyrażony w dniach,

 3. Cykl zobowiązań, obliczany jako stosunek liczby dni w roku (umownie przyjęto 365 dni) do wartości wskaźnika rotacji zobowiązań, wyrażony w dniach,

 4. Rotacja zapasów, obliczany jako stosunek wartości kosztów wytworzenia produkcji sprzedanej do średniej wartości zapasów, w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 5. Cykl zapasów, obliczany jako stosunek liczby dni w roku (umownie przyjęto 365 dni) do wartości wskaźnika rotacji zapasów, wyrażony w dniach,

 6. Rotacja majątku obrotowego, obliczany jako stosunek wartości przychodów ze sprzedaży do średniej wartości aktywów obrotowych, w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 7. Rotacja majątku trwałego, obliczany jako stosunek wartości przychodów ze sprzedaży do średniej wartości aktywów trwałych, w okresie ostatnich 12 miesięcy

 8. Rotacja majątku ogółem, obliczany jako stosunek wartości przychodów ze sprzedaży do średniej wartości aktywów, w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 9. Cykl operacyjny, obliczany jako suma wartości cyklu zapasów i cyklu należności, wyrażony w dniach,

 10. Cykl konwersji gotówki, obliczany jako różnica pomiędzy cyklem operacyjnym, oraz cyklem zobowiązań, wyrażony w dniach.

5. Podzakładka „Zadłużenie”

Podzakładka „Zadłużenie” zawiera dziesięć wskaźników:

 1. Ogólne zadłużenie, obliczany jako stosunek wartości zadłużenia ogółem do aktywów,

 2. Zadłużenie kapitału własnego, obliczany jako stosunek zadłużenia ogółem do kapitałów własnych,

 3. Zadłużenie długoterminowe, obliczany jako stosunek zadłużenia długoterminowego do kapitałów własnych,

 4. Zadłużenie środków trwałych, jest to stosunek wartości majątku trwałego (rzeczowe aktywa trwałe) do zadłużenia długoterminowego,

 5. Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi, obliczany jako stosunek wartości kapitałów trwałych do aktywów trwałych,

 6. Pokrycie zobowiązań kapitałem własnym, obliczany jako stosunek kapitałów własnych do kapitałów obcych,

 7. Zadłużenie netto, obliczany jako suma wartości zobowiązań, pomniejszona o inwestycje krótkoterminowe,

 8. Zadłużenie netto / EBITDA, obliczany jako stosunek wartości zadłużenia netto do wyniku operacyjnego z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) za okres ostatnich 12 miesięcy,

 9. Zadłużenie finansowe netto, obliczany jako suma wartości zobowiązań finansowych, pomniejszona o środki pieniężne,

 10. Zadłużenie finansowe netto / EBITDA, obliczany jako stosunek wartości zadłużenia finansowego netto do wyniku operacyjnego z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) za okres ostatnich 12 miesięcy.

6. Podzakładka „Płynność”

Podzakładka „Płynność” zawiera sześć wskaźników:

 1. I stopień pokrycia, obliczany jako stosunek wartości kapitałów własnych przedsiębiorstwa do aktywów trwałych,

 2. II stopień pokrycia, obliczany jako stosunek wartości kapitałów stałych przedsiębiorstwa do aktywów trwałych,

 3. Płynność gotówkowa, obliczany jako stosunek wartości inwestycji krótkoterminowych do zobowiązań krótkoterminowych,

 4. Płynność szybka, obliczany jako stosunek wartości inwestycji krótkoterminowych powiększonych o należności krótkoterminowe do zobowiązań krótkoterminowych,

 5. Płynność bieżąca, obliczany jako stosunek wartości aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych,

 6. Pokrycie zobowiązań należnościami, obliczany jako stosunek wartości zobowiązań krótkoterminowych do należności krótkoterminowych.
bossaSkaner - Analiza finansowa - Płynność
kliknij, aby powiększyć

7. Podzakładka "Model DuPonta"

Podzakładka "Model DuPonta", model finansowy zbudowany w oparciu o pięć wskaźników tworzących hierarchię DuPonta:

 1. Wynik netto/Przychody,
 2. Przychody/Aktywa,
 3. Wynik netto/Aktywa,
 4. Aktywa/Kap. własny,
 5. Wynik netto/Kap. Własny.

8. Podzakładka "EM-Score Altmana"

Podzakładka "EM-Score Altmana", model finansowy zbudowany w oparciu o cztery wskaźniki oraz wyraz wolny, których suma daje wartość wskaźnika Altmana:

 1. Kap. pracujący/Aktywa,
 2. Zysk zatrzymany/Aktywa,
 3. Zysk operacyjny/Aktywa,
 4. Kapitał własny/Zobowiązania ogółem,
 5. Wyraz wolny (3,25).

9. Podzakładka „Wskaźniki giełdowe”

Podzakładka „Wskaźniki giełdowe” zawiera dwanaście wskaźników:

 1. Wartość sprzedaży na akcję, obliczany jako stosunek wartości przychodów ze sprzedaży osiągniętych w okresie ostatnich 12 miesięcy do liczby akcji na koniec okresu,

 2. Cena/Wartość sprzedaży, obliczany jako stosunek bieżącej ceny akcji do wartości sprzedaży przypadającej na akcję,

 3. Zysk na akcję, obliczany jako stosunek wartości wyniku netto (przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej) osiągniętych w okresie ostatnich 12 miesięcy do liczby akcji na koniec okresu,

 4. Cena/Zysk, obliczany jako stosunek bieżącej ceny akcji do wartości zysku netto przypadającego na akcję,

 5. Wartość księgowa na akcję, obliczany jako stosunek wartości kapitałów własnych (przypadających na akcjonariuszy jednostki dominującej) do liczby akcji na koniec okresu,

 6. Cena/Wartość księgowa, obliczany jako stosunek bieżącej ceny akcji do wartości księgowej przypadającej na akcję,

 7. Wk Grahama na akcję, obliczany jako stosunek wartości kapitałów własnych liczony metodą Grahama (aktywa bieżące pomniejszone o zobowiązania) do liczby akcji na koniec okresu,

 8. Cena/Wk Grahama, obliczany jako stosunek bieżącej ceny akcji do wartości księgowej (Wk) Grahama przypadającej na akcję,

 9. Enterprise Value na akcję, obliczany jako wartość kapitałów własnych powiększonych o zobowiązania oprocentowane i pomniejszonych o środki pieniężne do liczby akcji na koniec okresu,

 10. Enterprise Value/Sprzedaż, obliczany jako stosunek wartości Enterprise Value do przychodów ze sprzedaży w okresie ostatnich 12 miesięcy,

 11. Enterprise Value/EBIT, obliczany jako stosunek wartości Enterprise Value do przychodów operacyjnych EBIT w okresie ostatnich 12 miesięcy

 12. Enterprise Value/EBITDA, obliczany jako stosunek wartości Enterprise Value do przychodów operacyjnych z uwzględnieniem amortyzacji (EBITDA) w okresie ostatnich 12 miesięcy.

10. Podzakładka „Piotroski F-Score”

Podzakładka „Piotroski F-Score”, model finansowy zbudowany w oparciu o dziewięć wskaźników:

 1. ROA,
 2. Przepływy operacyjne,
 3. Zmiana ROA,
 4. Jakość zysku,
 5. Zmiana zadłużenia,
 6. Płynność bieżąca,
 7. Liczba akcji,
 8. Marżowość sprzedaży,
 9. Produktywność aktywów.

bossaSkaner - Analiza finansowa - Piotrowski F-Score

kliknij, aby powiększyć

bos bank logo
Grupa kapitałowa
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA ROKU 2015
Nagroda specjalna i tytuł BROKERA
ROKU 2015, przyznane przez GPW.

Finansowa Marka Roku: wyrazista mlogo_FMR2018new.jpgarka promująca edukację, umocnienie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych.

nagroda najlepszy dom maklerski 2015
Najwyższa ocena dla DM BOŚ w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet 2015r.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.